Tổng kết Chương trình “Đại sứ ULIS 2018” và tuyên dương khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong chương trình. – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tổng kết Chương trình “Đại sứ ULIS 2018” và tuyên dương khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong chương trình.

Tổng kết Chương trình “Đại sứ ULIS 2018” và tuyên dương khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong chương trình vào ngay 24/9/2018.