Thống kê số tiền quyên góp ủng hộ đồng bào, các cơ sở giáo dục vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn và các hoạt động từ thiện khác của Công đoàn Trường – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Thống kê số tiền quyên góp ủng hộ đồng bào, các cơ sở giáo dục vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn và các hoạt động từ thiện khác của Công đoàn Trường

DANH SÁCH ỦNG HỘ GD VÙNG SÂU VÙNG XA VÙNG ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN 2018
STT Đơn vị Số CBVC Số tiền Ghi chú
1 P. Hành chính-Tổng hợp + BGH 15 5.770.000
2 CĐ Khoa Đào tạo và Bồi dưỡng NN 23 5.700.000
3 CĐ Phòng Tổ chức Cán bộ 7 2.270.000
4 CĐ Phòng Đào tạo 9 2.050.000
5 CĐ Phòng CT-CTHSSV 10 3.270.000
6 CĐ Phòng KHCN 4 1.300.000
7 CĐ Phòng Hợp tác phát triển 7 2.000.000
8 CĐ Phòng Tài chính-Kế toán 10 3.560.000
9 CĐ Phòng Quản trị 42 5.360.000
10 CĐPhòng Thanh tra & Pháp chế 3 1.000.000
11 CĐ Trung tâm NCGDNN&ĐBCL 5 1.500.000
12 CĐ Trung tâm Khảo Thí 12 4.240.000
13 CĐ Trung tâm PTNL 5 1.000.000
14 CĐ TT CNTT- TTHL& Truyền thông 13 3.300.000
15 CĐ TT Ngôn ngữ & Quốc tế học 5 3.700.000
16 CĐ Khoa Sư phạm Tiếng Anh 115 33.869.000
17 CĐ Khoa Tiếng Anh 88 12.000.000
18 CĐ Khoa NN&VH CNNTA 33 2.400.000
19 CĐ Khoa NN&VH Nga 24 3.700.000
20 CĐ Khoa NN&VH Pháp 55 4.200.000
21 CĐ Khoa NN&VH Trung Quốc 51 8.500.000
22 CĐ Khoa NN&VH Nhật Bản 34 7.500.000
23 CĐ Khoa NN&VH Đức ( Hương ) 22 6.383.000
24 CĐ Khoa Hàn Quốc 23 7.875.000
25 CĐ Khoa Sau Đại học 6 2.555.000
26 CĐ Trường THPT CNN 81 32.925.000
27 CĐ Bộ môn  NN&VH Ả Rập 11 2.850.000
28 CĐ Bộ môn Tâm lý -Giáo dục 5 1.700.000
29 CĐ Bộ môn NN&VH Việt Nam 6 1.900.000
Tổng cộng : 724 174.377.000

 

Số tiền do cán bộ, viên chức và người lao động quyên góp được sử dụng cho việc tài trợ, hỗ trợ các địa chỉ sẽ được BCH Công đoàn báo cáo công khai bằng văn bản tới các đơn vị và niêm yết tại Văn phòng Công đoàn Trường khi có kết quả.