Thông báo về việc tổ chức giảng dạy và hỗ trợ cán bộ, người học tại Trường Đại học Ngoại ngữ – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội