Thông báo về kỳ thi thử, ngày hội tư vấn tuyển sinh và cấu trúc đề thi tuyển sinh Chuyên Ngoại ngữ năm 2017 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội