Thông báo tuyển chuyên viên Phòng Hợp tác & Phát triển – Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội