Thông báo sử dụng Sổ tay NCKH và sổ tay ĐMST cho học sinh sinh viên ULIS – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Thông báo sử dụng Sổ tay NCKH và sổ tay ĐMST cho học sinh sinh viên ULIS

Với mục đích hỗ trợ, cung cấp thông tin và nâng cao kỹ năng cho sinh viên trong hoạt động nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp (NCKH, ĐMST, KN), Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN trân trọng giới thiệu Sổ tay Nghiên cứu khoa học và Sổ tay Đổi mới sáng tạo dành cho học sinh, sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN.
Học sinh, sinh viên Nhà trường và các cán bộ, giảng viên quan tâm truy cập xem, sử dụng trực tuyến tại đường link:
 
– Sổ tay Nghiên cứu khoa học: https://bit.ly/SotayNCKHsvULIS
– Sổ tay Đổi mới sáng tạo: https://bit.ly/sotayDMSTsvULIS
 
Sổ tay Nghiên cứu khoa học và Sổ tay Đổi mới sáng tạo được biên tập dành riêng cho học sinh, sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN. Sổ tay được thiết kế và đăng tải online, gồm các thông tin cơ bản về nghiên cứu khoa học, đưa ra các khái niệm cơ bản và khái quát nhất về đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp; đồng thời giới thiệu các phương pháp làm NCKH, thực hiện các đề tài ĐMST, KN và cung cấp các kỹ năng cần thiết trong quá trình làm báo cáo đề tài NCKH, ĐMST, KN, chỉnh sửa và bổ sung để phù hợp với sinh viên nhà trường. Bên cạnh đó, sổ tay cũng khái quát lại quy trình đăng ký nghiệm thu báo cáo đề tài NCKH, ĐMST, KN của sinh viên, cung cấp các biểu mẫu nghiệm thu các đợt hằng năm.