Thông báo quyết định công nhận thí sinh diện dự bị đại học dân tộc trúng tuyển đại học chính quy Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN năm 2017 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Thông báo quyết định công nhận thí sinh diện dự bị đại học dân tộc trúng tuyển đại học chính quy Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN năm 2017

Căn cứ Nghị định số 186/NĐ-CP ngày 17/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về Đại học Quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 3568/QĐ-ĐHQGHN ngày 08/10/2014 của Giám đốc ĐHQGHN về việc ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của các đơn vị thành viên và đơn vị trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 558/QĐ-ĐHNN ngày 09/3/2015 của Hiệu trưởng trường ĐHNN về việc ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Ngoại ngữ;

Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Thông tư 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Hướng dẫn 556/HD – ĐQHGHN ngày 21/02/2017 về việc hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học chính quy năm 2017 ở Đại học Quốc gia Hà Nội;

Quyết định số 131/QĐ-DBĐHDTTƯ, ngày 24/07/2017 của Hiệu trưởng trường Dự bị đại học dân tộc Trung ương về việc cử học sinh đi học tiếp tại các trường đại học, cao đẳng năm học 2017- 2018 năm 2017; Công văn số 130/DBĐHSS-BDQLCL ngày 07/07/2017 của Hiệu trưởng trường Dự bị đại học dân tộc Sầm Sơn về việc phân bổ học sinh dự bị đại học năm 2017; Quyết định số 69/QĐ-DBĐHSS ngày 07/07/2017 của Hiệu trưởng trường Dự bị đại học dân tộc Sầm Sơn về việc cử học sinh đến đào tạo tiếp tại Trường Đại học Ngoại ngữ- ĐHQGHN.

Xét đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo,

QUYẾT  ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận 30 thí sinh diện dự bị đại học dân tộc trúng tuyển đại học chính quy Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQG Hà Nội năm 2017. (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Thí sinh trúng tuyển được hưởng các nghĩa vụ và quyền lợi qui định trong các qui chế hiện hành tại Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội kể từ ngày nhập học.

Điều 3. Các ông (bà) Trưởng phòng HCTH, Đào tạo, KHTC, các đơn vị liên quan và các thí sinh có tên tại điều 1 có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

LƯU Ý:  

Học sinh trúng tuyển hệ dự bị đại học cần tuân theo các thủ tục như sinh viên hệ đào tạo chính quy. Học sinh hệ dự bị đại học KHÔNG CẦN:

– Nộp bản chính giấy báo kết quả THPTQG nếu đã nộp kèm trong hồ sơ.

– Xác nhận nhập học trên cổng thông tin xác nhận nhập học của ĐHQGHN.