Thông báo Lịch họp Hội đồng đánh giá luận án cấp Đại học Quốc Gia Hà Nội của nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thu Hồng Khóa khóa QH.2016 đợt 2 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Thông báo Lịch họp Hội đồng đánh giá luận án cấp Đại học Quốc Gia Hà Nội của nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thu Hồng Khóa khóa QH.2016 đợt 2

Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN xin trân trọng thông báo Lịch họp Hội đồng đánh giá luận án cấp Đại học Quốc Gia Hà Nội của nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thu Hồng Khóa khóa QH.2016 đợt 2 chuyên ngành Lí luận và phương pháp dạy học Bộ môn Tiếng Pháp

Tên đề tài: Élaboration d’une approche pédagogique assistée par les TIC selon la perspective actionnelle pour l’enseignement de la compréhension de textes en français commercial aux étudiants de l’Université Thuongmai (Xây dựng một đường hướng sư phạm có sự hỗ trợ của CNTT theo quan điểm hành động để dạy đọc hiểu văn bản tiếng Pháp thương mại cho sinh viên trường Đại học Thương mại)

Người thực hiện: NGUYỄN THỊ THU HỒNG

Chuyên ngành: Lí luận và phương pháp dạy học Bộ môn Tiếng Pháp;

Mã số: 9140233.01;

Khóa: QH.2016

Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Quang Thuấn;

Thời gian : 08h30 thứ Năm, ngày 31 tháng 12 năm 2020

Địa điểm: Phòng Bảo vệ Luận văn – Luận án, Tầng 1 Nhà A3, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Tóm tắt luận án bằng tiếng Việt, xin xem tại đây!

Tóm tắt luận án bằng tiếng Pháp, xin xem tại đây!

THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ

 1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Thu Hồng
 2. Giới tính: Nữ
 3. Ngày sinh: 30/10/1975
 4. Nơi sinh: Hà Nội
 5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 2331/QĐ-ĐHNN, ngày 23 tháng 12 năm 2016, của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ.
 6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Gia hạn thời gian bảo vệ luận án từ 26/11/2019 đến 26/11/2021
 7. Tên đề tài luận án: Élaboration d’une approche pédagogique assistée par les TIC selon la perspective actionnelle en vue d’améliorer la compréhension de texte en français commercial des étudiants de l’Université de Commerce du Vietnam (Xây dựng một phương pháp sư phạm có sự hỗ trợ của CNTT theo đường hướng hành động nhằm cải thiện năng lực đọc hiểu văn bản tiếng Pháp thương mại của sinh viên trường Đại học Thương mại)
 8. Chuyên ngành: LL&PPGDBM Tiếng Pháp
 9. Mã số: 9140233.01
 10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:

Cán bộ hướng dẫn 1:  PGS. TS. Nguyễn Quang Thuấn

 1. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

 Luận án của chúng tôi đã thành công trong việc xây dựng và phát triển một phương pháp sư phạm mới và tiên tiến tích hợp CNTT dựa trên đường hướng hành động cho phép nâng cao năng lực đọc hiểu văn bản bằng tiếng Pháp thương mại của sinh viên năm 3 học tiếng Pháp tại Đại học Thương Mại Việt Nam.

Luận án đóng góp mới trong việc phát triển tri thức trong lĩnh vực giảng dạy ngoại ngữ và đặc biệt là tiếng Pháp trong các trường đại học ở Việt Nam, một mặt khẳng định rằng đường hướng hành động, một định hướng phương pháp luận mới và là một bước ngoặt trong việc giảng dạy ngoại ngữ và mặt khác, việc tích hợp CNTT trong giảng dạy ngôn ngữ và đặc biệt là ngôn ngữ chuyên ngành là điều tất yếu.

Kết quả nghiên cứu đã góp phần quan trọng vào việc nâng cao việc dạy và học tiếng Pháp nói chung và tiếng Pháp thương mại nói riêng tại Trường Đại học Thương Mại Việt Nam.

 1. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

 Phương pháp sư phạm này có thể được áp dụng trong việc giảng dạy tiếng Pháp thương mại không chỉ ở trường Đại học Thương mại Việt Nam mà còn ở các trường đại học khác như các trường đại học thương mại, kinh tế, ngoại thương, tài chính, v.v.

 1. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

Luận án chắc chắn đã mở ra những hướng suy ngẫm và nghiên cứu mới. Nó có thể có những đóng góp nhất định vào việc thúc đẩy các nghiên cứu trong lĩnh vực dạy và học ngoại ngữ nói chung và học tiếng Pháp nói riêng, đặc biệt là tiếng Pháp thương mại. Do đó, chúng tôi tin rằng chúng tôi đã mở ra hướng đi cho các nghiên cứu khác có thể bổ sung hoặc làm sâu sắc thêm nghiên cứu này.

 1. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:
 • Nguyễn Thị Thu Hồng (2018), “Intégration de la plateforme EDMODO dans l’autoformation du français des étudiants à l’Université de Commerce du Vietnam”, Enseignement et formation du/en français en contexte plurilingue–NXB ĐHQGHN – ISBN 978-604-968-988-8, tr. 291-297
 • Nguyễn Thị Thu Hồng (2019), « Intégration des TIC dans l’enseignement de la compréhension des textes en français commercial aux étudiants de l’Université de Commerce du Vietnam», Hội thảo Quốc tế tại ĐHNN-ĐHQGHN, đang chờ in.
 • Nguyễn Thị Thu Hồng (2019), « Intégration de Kahoot, un outil de TIC, dans l’enseignement du français commercial aux étudiants de l’Université de Commerce du Vietnam», Hội thảo Quốc tế tại Siemriep, Cam-pu-chia, đang chờ in.

                                                                   Hà Nội, ngày  2  tháng  8 năm 2020

                                                                               Nghiên cứu sinh

                                                                             Nguyễn Thị Thu Hồng

INFORMATION ON DOCTORAL THESIS

 1. Full name: Nguyen Thi Thu Hong
 2. Sex: Female
 3. Date of birth: 30/10/1975
 4. Place of birth: Hanoi
 5. Admission decision number: 2331/QĐ-ĐHNN, December 23, 2016 of the Rector of the University of Languages and International Studies
 6. Changes in academic process: Extension of thesis defense from November 2019 to November 2020
 7. Official thesis title: Élaboration d’une approche pédagogique assistée par les TIC selon la perspective actionnelle en vue d’améliorer la compréhension de texte en français commercial des étudiants de l’Université de Commerce du Vietnam (Development of a teaching approach assisted by ICT according to the actional perspective to enhance the understanding of texts in French commercial students University of Commerce of Vietnam)
 8. Major: Methodology of French Language Teaching
 9. Code: 9140233.01
 10. Supervisors:

Supervisor 1: Prof. Ph.D. Nguyen Quang Thuan

 1. Summary of the new findings of the thesis:

 Our thesis succeeded in conceiving and developing a new and innovative pedagogical approach integrating ICT based on the action perspective allowing to improve the competence of comprehension of text in commercial French in 3rd-year students learning French as a foreign language at University of Commerce of Vietnam.

The thesis is undeniably a new contribution to the advancement of knowledge in the field of language teaching and particularly of French as a foreign language in universities in Vietnam by confirming on the one hand that the action-oriented perspective, a new methodological orientation represents a turning point in the teaching of languages ​​and on the other hand that the integration of ICT in the teaching of languages ​​and particularly of specialized languages ​​is essential.

The research results make a certain contribution to improving the teaching and learning of French in general and of commercial French in particular at the University of Commerce of Vietnam.

 1. Practical applicability, if any:

This thesis work certainly opens up new avenues of reflection and investigation. It could make a certain contribution to advancing research in the field of language teaching in general and French in particular, especially commercial French. We, therefore, believe that we have helped to open up avenues for other research that could complement or deepen this study.

 1. Further research directions, if any:

This teaching method can be applied in the teaching of commercial French not only at the Vietnam University of Commerce but also in other universities of commerce, economics, foreign trade, finance, etc.

 1. Thesis-related publications:
 • “Integration of the EDMODO platform in the self-study of French for students at the University of Commerce”, (2018), French-speaking regional research seminar of Asia-Pacific “Teaching and training of/in French: in a plurilingual context”, Editor of the National University– ISBN 978-604-968-988-8, pp. 291-297
 • “Integration of ICT in the teaching of comprehension of texts in business French to students of the University of Commerce”, (2019), Regional seminar at the University of Foreign Languages ​​- National University of Vietnam in Hanoi, in publication
 • “Integration of Kahoot, an ICT tool, in the teaching of business French to students of the University ò Commerce”, (2019) French-speaking Asia-Pacific regional research seminar in Siemriep, Cambodia, in publication.

 Hanoi, 2nd August 2020

        Ph.D. Candidate

                                                                                           

    Nguyễn Thị Thu Hồng

Trân trọng kính mời thầy cô, các anh chị nghiên cứu sinh, học viên và những ai quan tâm đến dự!

Trân trọng