Thông báo kết quả thi tuyển kỳ thi tuyển dụng viên chức nhà nước năm 2017 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Thông báo kết quả thi tuyển kỳ thi tuyển dụng viên chức nhà nước năm 2017

Căn cứ các văn bản hiện hành của Nhà nước, Đại học Quốc gia Hà Nội và Trường Đại học Ngoại ngữ  về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Căn cứ Công văn số 1052/ĐHNN-TCCB ngày 07 tháng 9 năm 2017 của Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội về kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2017, sau khi hoàn tất các thủ tục chuẩn bị cho công tác tuyển dụng, từ ngày 01/11/2017 đến ngày 10/11/2017 Trường Đại học Ngoại ngữ đã tiến hành tổ chức thi và chấm thi tuyển dụng viên chức nhà nước năm 2017.

Nay, kỳ thi đã kết thúc, Trường Đại học Ngoại ngữ thông báo tới các ứng viên kết quả thi tuyển (đính kèm Thông báo này).

Đơn phúc khảo của ứng viên gửi về Hội đồng Tuyển dụng viên chức nhà nước năm 2017 qua Phòng Tổ chức cán bộ từ ngày 13/11/2017 đến hết ngày 24/11/2017.