Thắng cảnh Việt Nam từ góc nhìn của sinh viên ULIS – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Thắng cảnh Việt Nam từ góc nhìn của sinh viên ULIS

Tổng hợp các bài dự thi “Tự hào Việt Nam” do các sinh viên ULIS thực hiện:

https://youtu.be/O956RC3ebxw

https://youtu.be/gLuWUH2Lcgw