CLC – Trang 6 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tag Archives: CLC

Thông điệp từ Trưởng khoa về Chương trình đào tạo Chất lượng cao Ngôn ngữ Pháp

Để đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao của xã hội, Khoa đưa vào thực hiện chương
trình đào tạo Chất lượng cao ngành Ngôn ngữ Pháp. Chương trình nhằm đào tạo ra những cử
nhân thành thạo tiếng Pháp, giỏi tiếng Anh, có kĩ năng biên phiên dịch, có kiến thức về đất nước,
văn hóa, xã hội, con người, đặc biệt là có những hiểu biết về kinh tế, doanh nghiệp thuộc cộng
đồng Pháp ngữ rộng lớn.