20222023.tuan26 – Trang 2 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tag Archives: 20222023.tuan26

Ban hành cấu trúc đề thi các môn ngoại ngữ trong kỳ thi Olympic bậc Trung học phổ thông của Đại học Quốc gia Hà Nội năm học 2022-2023

Ngày 13/12/2022, Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội đã ký quyết định số 2801/QĐ-ĐHNN về việc ban hành cấu trúc đề thi các môn ngoại ngữ trong kỳ thi Olympic bậc Trung học phổ thông của Đại học Quốc