20202021.tuan41 – Trang 2 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tag Archives: 20202021.tuan41

Thông báo số 3 của Hội thảo quốc gia 2021: “Nghiên cứu và giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ & quốc tế học tại Việt Nam”

THÔNG BÁO SỐ 3  HỘI THẢO QUỐC GIA 2021 (UNC2021) “Nghiên cứu & giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ và quốc tế học tại Việt Nam”  Tiếp theo Thông báo số 1 ngày 14 tháng 7 năm 2020 và Thông báo số 2 ngày 09 tháng 11 năm 2020, Ban tổ chức Hội thảo quốc gia 2021 “Nghiên cứu và giảng