Quyết định công nhận trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh Đại học chính quy Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQG Hà Nội năm 2017 (đ/v thí sinh khuyết tật) – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Quyết định công nhận trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh Đại học chính quy Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQG Hà Nội năm 2017 (đ/v thí sinh khuyết tật)

Căn cứ Nghị định số 186/NĐ-CP ngày 17/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về Đại học Quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 26/2014/QĐ-TTg ngày 26/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Đại học Quốc gia Hà Nội và các cơ sở giáo dục đại học thành viên;

Căn cứ Quyết định số 3568/QĐ-ĐHQGHN ngày 08/10/2014 của Giám đốc ĐHQGHN về việc ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của các đơn vị thành viên và đơn vị trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2016 ban hành kèm theo Thông tư số 03/2016/TT-BGDĐT, ngày 14/3/2016 của Bộ trưởng Bộ GD và ĐT;

Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Thông tư 05/2017/TT-BGDĐT, ngày 25/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Hướng dẫn 556/HD – ĐQHGHN ngày 21/02/2017 về việc hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học chính quy năm 2017 ở Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Thông báo số 316b/TB- ĐHNN ngày 19/03/2017 về việc xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển tuyển sinh ĐHCQ ĐHNN- ĐQGHN năm 2017;

Căn cứ biên bản cuộc họp ngày 10/7/2017 về việc xét hồ sơ đăng ký tuyển thẳng của Hội đồng tuyển sinh ĐHNN-DHQGHN năm 2017;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận trúng tuyển có điều kiện đối với 02 thí sinh khuyết tật kỳ thi tuyển sinh đại học chính quy năm học 2017- 2018 trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội.

(có danh sách kèm theo).

Điều 2. Điều kiện trúng tuyển đối với thí sinh có tên tại điều 1 là tốt nghiệp Trung học Phổ thông.

Điều 3. Thí sinh trúng tuyển được hưởng các nghĩa vụ và quyền lợi qui định trong các qui chế hiện hành tại Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội kể từ ngày nhập học.

Điều 4. Các ông (bà) Trưởng phòng Đào tạo, HCTH, KH-TC, các đơn vị liên quan và các thí sinh có tên tại điều 1 có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Danh sách các thí sinh:

Chi tiết Quyết định xem tại đây!