Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh tại Trường Đại học Ngoại ngữ – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh tại Trường Đại học Ngoại ngữ

QUY TẮC ỨNG XỬ

của công chức, viên chức, người lao động,

học sinh, sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh

tại Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

(Ban hành theo Quyết định số 567/QĐ-ĐHNN ngày 23 tháng 3 năm 2017

của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội)

Chương 1

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Văn bản này áp dụng đối với các đối tượng sau:

 1. Công chức, viên chức và người lao động (sau đây viết tắt là CCVC và NLĐ) đang làm việc tại Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHNN-ĐHQGHN).
 2. Học sinh, sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh (sau đây gọi chung là “người học”) đang học tập tại Trường ĐHNN-ĐHQGHN.

Điều 2. Mục đích

 1. Quy định về chuẩn mực ứng xử của CCVC và NLĐ là cơ sở để CCVC và NLĐ nỗ lực tự rèn luyện phù hợp với truyền thống giáo dục được xã hội tôn vinh, đồng thời là một trong những cơ sở để đánh giá, xếp loại và giám sát CCVC và NLĐ nhằm xây dựng đội ngũ CCVC và NLĐ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất và lương tâm nghề nghiệp trong sáng, có tính tích cực học tập, không ngừng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng làm việc, có lối sống và cách ứng xử chuẩn mực, thực sự là tấm gương cho người học noi theo.
 2. Quy định về chuẩn mực ứng xử của người học bao gồm những việc nên làm, không nên làm trong Trường, nhằm đảm bảo kỷ cương, dân chủ trong Trường.
 3. Nâng cao ý thức đạo đức, tinh thần trách nhiệm của người học trong thời gian học tập và rèn luyện tại Trường.
 4. Thực hiện công khai các hoạt động trong quá trình học tập, nghiên cứu và ứng xử với bạn bè, CCVC và NLĐ và quan hệ xã hội.
 5. Là cơ sở để Trường giám sát việc chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của ngành và của Trường; đồng thời xử lý trách nhiệm khi người học vi phạm các chuẩn mực đạo đức lối sống trong học tập, rèn luyện và các mối quan hệ xã hội, góp phần thực hiện có hiệu quả Quy chế dân chủ trong Trường, thực hiện thành công công cuộc đổi mới căn bản và toàn diện trong giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.
 6. Góp phần xây dựng môi trường giáo dục kỷ cương, thân thiện, hiệu quả, hướng tới hoàn thiện các phẩm chất đạo đức và nhân cách của người học.

 Chương 2

QUY TẮC ỨNG XỬ TRONG TRƯỜNG ĐHNN-ĐHQGHN

PHẦN I

ĐỐI VỚI CCVC và NLĐ

 Điều 3. Ứng xử với nhiệm vụ công tác

 1. Chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thi hành nhiệm vụ theo đúng quy định. Không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.
 2. Có ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành sự điều động, phân công của tổ chức; có ý thức tập thể, phấn đấu vì lợi ích chung.
 3. Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân, tích cực tham gia các hoạt động chính trị, xã hội.
 4. Tâm huyết với nghề, có ý thức giữ gìn danh dự, lương tâm; có tinh thần đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ đồng nghiệp trong cuộc sống và trong công tác; có lòng nhân ái, bao dung, độ lượng, đối xử hoà nhã với người học, đồng nghiệp; sẵn sàng giúp đỡ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người học, đồng nghiệp và cộng đồng.
 5. Tận tụy với công việc; thực hiện đúng đạo đức công vụ, quy chế, nội quy của Trường, của ngành.
 6. Công bằng trong giảng dạy và giáo dục, đánh giá đúng thực chất năng lực của người học.
 7. Thực hành tiết kiệm, chống bệnh thành tích, chống tham nhũng, lãng phí.
 8. Thực hiện tự phê bình và phê bình thường xuyên, nghiêm túc; có ý thức tích cực trong học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đáp ứng mục tiêu đổi mới căn bản và toàn diện trong giáo dục và đào tạo.

Điều 5. Ứng xử với bản thân, gia đình và cộng đồng

 1. Sống có lý tưởng, có mục đích, có ý chí vượt khó vươn lên, có tinh thần phấn đấu liên tục với động cơ trong sáng và tư duy sáng tạo; thực hành cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
 2. Có lối sống hoà nhập với cộng đồng, phù hợp với bản sắc dân tộc và thích ứng với sự tiến bộ của xã hội; biết ủng hộ, khuyến khích những biểu hiện của lối sống văn minh, tiến bộ và phê phán những biểu hiện của lối sống lạc hậu, ích kỷ.
 3. Tác phong làm việc nghiêm túc, khoa học, chuyên nghiệp; có thái độ thân thiện, văn minh, lịch sự trong quan hệ xã hội, trong giao tiếp với đồng nghiệp, với người học; giải quyết công việc khách quan, tận tình, chu đáo.
 4. Trang phục khi thực hiện nhiệm vụ phải giản dị, gọn gàng, lịch sự, phù hợp với nghề dạy học, không gây phản cảm và làm phân tán sự chú ý của người học, khuyến khích việc sử dụng đồng phục của Trường trong các dịp lễ, hội họp, hoạt động đối ngoại và các hoạt động tập thể của Trường.
 5. Đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ; đấu tranh, ngăn chặn những hành vi vi phạm pháp luật và các quy định nghề nghiệp. Quan hệ, ứng xử đúng mực, gần gũi với đồng nghiệp, người học và phụ huynh người học; kiên quyết đấu tranh với các hành vi trái pháp luật.
 6. Xây dựng gia đình văn hoá, thương yêu, quý trọng lẫn nhau; biết quan tâm đến những người xung quanh; thực hiện tốt những quy định về nếp sống văn hoá nơi công cộng.

Điều 6. Ứng xử với truyền thống, đạo đức công vụ

 1. Không lợi dụng chức vụ, quyền hạn để thực hiện hành vi trái pháp luật, quy chế, quy định; không gây khó khăn, phiền nhiễu đối với người học và phụ huynh người học.
 2. Không gian lận, thiếu trung thực trong học tập, nghiên cứu khoa học và thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục.
 3. Không trù dập, chèn ép, phân biệt đối xử, thành kiến đối với người học; không tiếp tay, bao che cho những hành vi tiêu cực trong giảng dạy, học tập, rèn luyện của người học và đồng nghiệp.
 4. Không xâm phạm thân thể, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người học, đồng nghiệp, người khác. Không làm ảnh hưởng đến công việc, sinh hoạt của đồng nghiệp và người khác.
 5. Không tổ chức dạy thêm, học thêm trái với các quy định của Nhà nước và ngành giáo dục.
 6. Không hút thuốc lá, uống rượu, bia trong công sở, trong trường học và nơi không được phép hoặc khi thi hành nhiệm vụ giảng dạy và tham gia các hoạt động giáo dục của Trường.
 7. Không gây bè phái, làm mất đoàn kết trong tập thể và trong sinh hoạt tại cộng đồng.
 8. Không được sử dụng bục giảng làm nơi tuyên truyền, phổ biến những nội dung trái với quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước.
 9. Không trốn tránh trách nhiệm, thoái thác nhiệm vụ, tự ý bỏ việc; không đi muộn về sớm, bỏ giờ, bỏ buổi dạy, tự ý rút gọn, dồn ép chương trình đào tạo, vi phạm các quy định, làm ảnh hưởng đến kỷ cương, nề nếp của Trường.
 10. Không tổ chức, tham gia các hoạt động liên quan đến tệ nạn xã hội như: cờ bạc, mại dâm, ma tuý, mê tín, dị đoan; không sử dụng, lưu giữ, truyền bá văn hoá phẩm đồi trụy, độc hại.

 PHẦN II

ĐỐI VỚI NGƯỜI HỌC

 Điều 7. Ứng xử với bản thân và gia đình

 1. Tôn trọng bản thân và gia đình, không làm những việc gây ảnh hưởng xấu đến danh dự bản thân và gia đình. Có lòng tự trọng, tự tôn, tự giác, có tính trung thực, sự khiêm tốn.
 2. Sống có lý tưởng, có hoài bão (trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam). Có ý thức tự lập, tự phấn đấu trong học tập, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức. Rèn luyện lối sống lành mạnh, giản dị, tiết kiệm.
 3. Thực hiện nghiêm túc việc tự phê bình và phê bình.
 4. Thực hiện tốt những quy định của địa phương tại nơi cư trú.

Điều 8. Ứng xử với CCVC và NLĐ trong Trường

 1. Kính trọng, lễ phép trong giao tiếp với CCVC và NLĐ.
 2. Không được phép sử dụng các thiết bị di động ngoài mục đích học tập trong giờ học; không ghi âm, ghi hình, chụp ảnh CCVC và NLĐ trong giờ học khi chưa được sự đồng ý của CCVC và NLĐ. Nghiêm cấm không sử dụng mạng xã hội để bình luận nhằm mục đích xuyên tạc, phê phán CCVC và NLĐ.
 3. Có thái độ tích cực khi bày tỏ ý kiến, quan điểm, lập trường và nguyện vọng trước CCVC và NLĐ và các đoàn thể như Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội sinh viên. Thẳng thắn trao đổi, xin ý kiến với CCVC và NLĐ và các đoàn thể để giải quyết các vấn đề liên quan đến quyền lợi tập thể, bản thân.
 4. Tích cực hợp tác với CCVC và NLĐ trong mọi hoạt động giáo dục, đào tạo của Trường. Người học khi nghỉ học hoặc đến muộn phải có lý do chính đáng.
 5. Không sử dụng cơ sở vật chất, tiền bạc và những mối quan hệ cá nhân nhằm mưu cầu sự thiên vị, lợi ích cho cá nhân hoặc cho nhóm.
 6. Dũng cảm đấu tranh, lên án những hành vi vụ lợi, những cá nhân lợi dụng công việc để thực hiện những hành vi vi phạm phẩm chất đạo đức, làm xấu đi mối quan hệ thầy – trò. Mạnh dạn báo cáo và đề nghị người có thẩm quyền làm sáng tỏ mọi hành vi trù dập, đe dọa, gợi ý tiêu cực của CCVC và NLĐ đối với người học.

Điều 9. Ứng xử với khách đến thăm và làm việc tại Trường

 1. Khi đoàn công tác hoặc khách đến thăm và làm việc tại Trường, người học phải chào hỏi lễ phép, có thái độ hòa nhã, cởi mở, lịch thiệp khi giao tiếp.
 2. Tận tình giúp đỡ, hướng dẫn, giải thích rõ ràng, cụ thể trong giới hạn cho phép.

Điều 10. Ứng xử với nhiệm vụ học tập, rèn luyện

 1. Thực hiện nghiêm túc Quy chế đào tạo, Quy chế công tác sinh viên tại Đại học Quốc gia Hà Nội, Quy định đối với người học nội và ngoại trú và các quy định khác của Bộ giáo dục & Đào tạo, của Đại học Quốc gia Hà Nội và của Trường đối với người học.
 2. Có ý thức tự giác, tự học và tích cực chủ động trong quá trình tiếp nhận kiến thức: Lắng nghe bài giảng, tích cực tham gia thảo luận trên lớp, hoàn thành tốt và đúng thời hạn các bài tập, đề tài khóa luận… được giao. Tích cực vận dụng sáng tạo kiến thức đã học vào thực tế cuộc sống.
 3. Trung thực, nghiêm túc, không gian lận dưới mọi hình thức trong học tập, trong các kỳ thi, kiểm tra. Nỗ lực hết mình hoàn thành tốt bài thi, bài kiểm tra để vừa thể hiện sự tôn trọng CCVC và NLĐ, vừa thể hiện sự tôn trọng kiến thức và tôn trọng chính mình.
 4. Tự giác sửa chữa lỗi lầm khi vi phạm các quy chế, quy định, nội quy trong Trường và các quy định do Bộ Giáo dục & Đào tạo, Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành.
 5. Tham gia đầy đủ, nhiệt tình các hoạt động học tập, hoạt động xã hội và các phong trào thi đua do các tổ chức đoàn thể trong Trường phát động. Có ý thức tự rèn luyện kỹ năng sống và học tập.

Điều 11. Ứng xử với bạn bè

 1. Trong quan hệ với bạn bè: thân thiết, cởi mở, cảm thông, chia sẻ trên tinh thần động viên, giúp đỡ cùng nhau học tập và rèn luyện đạo đức, lối sống trở thành những chủ nhân tương lai của đất nước.
 2. Biết lắng nghe và tôn trọng sự khác biệt về quan điểm, lối sống của nhau. Lời nói, hành vi, cử chỉ phải có văn hóa. Không gây gổ, xích mích, làm tổn thương đến tinh thần và xâm phạm thân thể lẫn nhau. Biết nhận lỗi và sửa lỗi khi mắc sai lầm, khuyết điểm.

Điều 12. Ứng xử với cảnh quan môi trường

 1. Trang phục, hình thức khi đến trường phải phù hợp với quy định về nề nếp giảng đường của Trường. Nghiêm cấm ăn mặc, trang điểm phản cảm; không phù hợp với người học và thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa dân tộc.
 2. Không gây ồn ào, mất trật tự nơi công cộng, khu vực hiệu bộ, khu giảng đường, thư viện trong giờ học.
 3. Giữ gìn, bảo vệ cơ sở vật chất, thiết bị dạy và học. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
 4. Có ý thức giữ gìn môi trường cảnh quan xanh, sạch, đẹp. Không xả rác bừa bãi, giữ vệ sinh chung trong khuôn viên Trường và các nơi công cộng.

 Chương 3

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 Điều 13. Các đơn vị trực thuộc, Chi bộ, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên và CCVC và NLĐ

 1. Trưởng các đơn vị trực thuộc, Bí thư các chi bộ, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội sinh viên Trường có trách nhiệm phổ biến nội dung Quy tắc này đến toàn thể CCVC và NLĐ, học sinh, sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh trong Trường được biết và thực hiện.
 2. Các chi bộ trực thuộc Trường, tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên Trường có biện pháp cụ thể nhằm tuyên truyền, phát động phong trào thi đua thực hiện trong toàn Trường, góp phần xây dựng môi trường giáo dục văn minh, hiện đại.
 3. Các đơn vị trực thuộc, tổ chức Đảng, đoàn thể căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình phối hợp tăng cường kiểm tra việc thực hiện của CCVC và NLĐ và người học trong toàn Trường. Định kỳ cuối năm học báo cáo kết quả thực hiện với Ban Giám hiệu.

Điều 14. Người học

 1. Toàn thể người học đang học tập tại Trường đều phải có trách nhiệm thực hiện đúng, đồng thời vận động, nhắc nhở bạn bè trong lớp, trong khoa thực hiện nghiêm túc những nội dung trong văn bản này.
 2. Khi cần phản ánh những thông tin có liên quan trong quá trình thực hiện, người học có thể gặp và báo cáo trực tiếp với người có trách nhiệm (Ban Giám hiệu; Phòng Chính trị & Công tác học sinh, sinh viên; lãnh đạo các khoa chuyên môn…); hoặc gửi thông tin đến email Phòng Chính trị & Công tác học sinh, sinh viên: dhnn@vnu.edu.vn. Các thông tin phản ánh sẽ được báo cáo Ban Giám hiệu và chuyển đến các đơn vị có liên quan để kiểm tra và giải quyết theo thẩm quyền.

Điều 15. Khen thưởng, kỷ luật

 1. Hội đồng Thi đua, Khen thưởng và Kỷ luật của Trường; Hội đồng Khen thưởng, Kỷ luật sinh viên phối hợp cùng trưởng các đơn vị, Bí thư các chi bộ, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên, Chủ tịch Hội sinh viên kịp thời tuyên dương, khen thưởng các đơn vị, cá nhân thực hiện tốt và xử lý nghiêm túc, kỷ luật các cá nhân, đơn vị vi phạm.
 2. Kết quả thực hiện Quy tắc ứng xử đạo đức là một trong những tiêu chí để bình xét thi đua đối với CCVC và NLĐ; bình xét điểm rèn luyện đối với người học. Những trường hợp vi phạm không thuộc phạm vi Quy tắc này ở từng mức độ sẽ được xem xét và xử lý theo pháp luật, quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Quốc gia Hà Nội và các quy định khác của Trường.