Phổ điểm kỳ thi thử vào Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ ngày 07.06.2020 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội