Phân tích dữ liệu kỳ thi thử Chuyên Ngoại ngữ năm 2019 đợt 1 (06/01/2019) – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội