Lịch học thực hành chuyên đề 1 khóa học Nghiệp vụ sư phạm – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Lịch học thực hành chuyên đề 1 khóa học Nghiệp vụ sư phạm

Thông báo số 223/TB-ĐHNN ngày 13/03/2020 về lịch học thực hành chuyên đề 1 khóa học NVSP tương tác trên phần mềm Zoom.