Khảo sát người học – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Khảo sát người học

Cẩm nang “Ứng dụng Công nghệ Thông tin trong giảng dạy đại học” do Trung tâm Hỗ trợ Giảng dạy, Viện ĐBLCGD, ĐHQGHN biên soạn:

Link đọc online: tại đây