Công cụ hỗ trợ xây dựng học phần và chuẩn bị bài giảng – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Công cụ hỗ trợ xây dựng học phần và chuẩn bị bài giảng

Cẩm nang “Ứng dụng Công nghệ Thông tin trong giảng dạy đại học” do Trung tâm Hỗ trợ Giảng dạy, Viện ĐBLCGD, ĐHQGHN biên soạn:

Link đọc online: tại đây