Hưởng ứng 10 năm Ngày Pháp luật Việt Nam – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Hưởng ứng 10 năm Ngày Pháp luật Việt Nam

Tinh thần Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sau đây gọi là Ngày Pháp luật) đã và đang được lan tỏa, thẩm thấu sâu hơn trong đời sống xã hội, góp phần trực tiếp vào công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật, tổ chức thi hành pháp luật và qua đó góp phần vào sự phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước.

1. Lịch sử hình thành Ngày Pháp luật

Ngày 09/11/1946, bản Hiến pháp đầu tiên của nước Cộng hòa xã hội Việt Nam được thông qua. Đến nay, Việt Nam đã có 05 bản Hiến pháp, đang có hiệu lực là Hiến pháp năm 2013. Tuy vậy, ý nghĩa của ngày “khai sinh” ra bản Hiến pháp đầu tiên vẫn rất được trân trọng. Tư tưởng và mô hình tổ chức Nhà nước của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân được ghi nhận trong Hiến pháp năm 1946 luôn là sợi chỉ đỏ xuyên suốt tất cả các bản Hiến pháp và toàn bộ hệ thống pháp luật của nước ta. Đó cũng chính là lý do Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012 quy định ngày 09 tháng 11 hằng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

2. Ý nghĩa của Ngày Pháp luật

Điều 8 của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012 nêu rõ: “Ngày Pháp luật được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội.”

Năm 2022 là năm thứ 10 cả nước thực hiện hưởng ứng Ngày Pháp luật nhằm khẳng định, làm sâu sắc thêm mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật và vai trò của pháp luật với đời sống xã hội. Ngày Pháp luật là dịp để đánh giá lại những kết quả đã đạt được, tồn tại, hạn chế trong công tác xây dựng pháp luật, tổ chức thi hành pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật; định hướng triển khai trong thời gian tới; tôn vinh, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác này.

Bên cạnh đó, Ngày Pháp luật còn có ý nghĩa giáo dục, xây dựng niềm tin, tình cảm, thái độ ứng xử phù hợp với pháp luật, tạo nên sự bền vững của ý thức pháp luật, tạo lập kỷ cương, phép nước góp phần nâng cao hiệu quả xây dựng pháp luật, tổ chức thi hành pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật, đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân, một xã hội Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

3. Hoạt động hưởng ứng 10 năm Ngày Pháp luật

Để hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2022 có chất lượng, hiệu quả trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân; tiếp tục lan tỏa tinh thần thượng tôn Hiến pháp và pháp luật trong Nhân dân, Bộ Tư pháp đã xây dựng Tài liệu có nội dung, hình thức và trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật cũng như xác định các mô hình, cách thức triển khai Ngày Pháp luật có hiệu quả cần nhân rộng.

>>>> Xem toàn bộ tài liệu tại đây: Ngày Pháp luật.pdf

Phòng Thanh tra và Pháp chế