Dự thảo báo cáo trình Đại hội đại biểu công đoàn Trường lần thứ XIX (2017-2022) xin ý kiến góp ý của CBVCNLĐ – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Dự thảo báo cáo trình Đại hội đại biểu công đoàn Trường lần thứ XIX (2017-2022) xin ý kiến góp ý của CBVCNLĐ

DỰ THẢO

BÁO CÁO

CỦA BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ

TẠI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG LẦN THỨ XIX

 (NHIỆM KỲ 2017-2022)

 

Đại hội Đại biểu Công đoàn Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHNN – ĐHQGHN) lần thứ XIX có nhiệm vụ đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Công đoàn Trường lần thứ XVII (Nhiệm kỳ 2010-2012), quyết định phương hướng, nhiệm vụ, các giải pháp thực hiện của Công đoàn Trường nhiệm kỳ 2017-2022 và bầu Ban Chấp hành Công đoàn Trường khóa XIX.

Báo cáo của Ban Chấp hành (BCH) Công đoàn Trường tập trung kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Công đoàn Trường lần thứ XVII, tổng kết công tác công đoàn nhiệm kỳ 2012-2017 và trên cơ sở đánh giá đúng ưu điểm, nhược điểm, rút ra những bài học kinh nghiệm, xác định phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu, giải pháp thực hiện của Công đoàn Trường nhiệm kỳ 2017-2022.

BCH Công đoàn Trường xây dựng báo cáo trình Đại hội gồm hai phần.

Phần thứ nhất

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG LẦN THỨ XVII, TỔNG KẾT CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN NHIỆM KỲ 2012-2017

 1. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
 2. Phương hướng nhiệm vụ chung của nhiệm kỳ

Đại hội Đại biểu Công đoàn Trường lần thứ XVIII tổ chức ngày 14/12/2012.

Đại hội đã xác định phương hướng nhiệm vụ chung của nhiệm kỳ là “Đoàn kết nhất trí, tích cực tham gia thực hiện chủ trương đổi mới toàn diện của Đảng bộ và Nhà trường, tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn, xây dựng và nâng cao tính chuyên nghiệp trên từng vị trí công tác và trong tất cả các hoạt động, đóng góp tích cực và hiệu quả vào sự nghiệp xây dựng và phát triển Nhà trường, xây dựng và phát triển tổ chức công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc”.

 1. Cơ cấu tổ chức

Đầu nhiệm kỳ, Công đoàn Trường gồm 06 Công đoàn bộ phận và 21 Tổ công đoàn trực thuộc với tổng số đoàn viên là 755 (201 nam, 554 nữ). Đến cuối nhiệm kỳ, Công đoàn Trường gồm 12 Công đoàn bộ phận và 17 Tổ công đoàn trực thuộc với tổng số đoàn viên là 753 (180 nam, 573 nữ).

Đại hội Đại biểu Công đoàn lần thứ XVIII đã bầu BCH Công đoàn Trường gồm 15 đồng chí. BCH đã bầu Ban Thường vụ gồm 05 đồng chí (Chủ tịch, 02 Phó Chủ tịch và 02 ủy viên thường vụ). Trong nhiệm kỳ công tác, có 01Chủ tịch, 01 Phó chủ tịch 01 ủy viên thường vụ nhận quyết định nghỉ hưu (năm 2014 và 2017), 01 Chủ tịch chuyển vị trí công tác làm Phó Hiệu trưởng (năm 2016) và đến cuối nhiệm kỳ, BCH còn 14 đồng chí. BCH cũng đã bầu Ủy ban Kiểm tra Công đoàn gồm 05 đồng chí (Chủ nhiệm và 04 ủy viên). Công đoàn Trường có 01 cán bộ văn phòng chuyên trách.

 1. Những thuận lợi chính

Sự nghiệp đổi mới của đất nước ta dưới sự lãnh đạo của Đảng đã đạt được nhiều thành tựu to lớn. Giáo dục – Đào tạo và Khoa học – Công nghệ được xác định là quốc sách hàng đầu. Đảng và Nhà nước có nhiều chủ trương, chính sách nhằm đổi mới toàn diện và phát triển sự nghiệp giáo dục – đào tạo. Toàn ngành triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI (Nghị quyết số 29-NQ/TW) với nội dung Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa – hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, thực hiện Quyết định số 711/QĐ-TTg  ngày 13/6/2012 của Thủ tướng về “Chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020”, Triển khai thực hiện Luật Giáo dục Đại học. ĐHQGHN và Trường ĐHNN triển khai thực hiện Nghị định 186 và Quy chế 26 về Tổ chức và hoạt động của ĐHQG và các Trường đại học thành viên.

Mô hình Đại học Quốc gia tiếp tục phát triển. ĐHQGHN nói chung, các trường thành viên nói riêng được giao quyền tự chủ cao và thường xuyên nhận được sự quan tâm chỉ đạo, đầu tư hiệu quả về nhiều mặt của Đảng, Nhà nước.

Công đoàn ĐHQGHN, được thành lập trên cơ sở Công đoàn các trường thành viên, từ khi chuyển về trực thuộc Công đoàn Giáo dục Việt Nam có thêm nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển, phát huy bề dày truyền thống, kinh nghiệm và năng lực công tác công đoàn, thực sự là tổ chức công đoàn trực tiếp cấp trên cơ sở vững mạnh xuất sắc nhiều năm. Công đoàn ĐHQGHN cùng Công đoàn các đơn vị thành viên, trong đó có Công đoàn Trường Đại học Ngoại ngữ, đã tạo dựng được phong cách công tác chủ động, hợp tác chia sẻ trách nhiệm và môi trường đồng thuận, ổn định, phát triển.

Đảng bộ và Trường Đại học Ngoại ngữ bước vào một giai đoạn phát triển mới, đạt được nhiều thành tích quan trọng trong mọi mặt công tác. Công đoàn Trường luôn nhận được sự chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy, sự quan tâm tạo điều kiện hiệu quả của Ban Giám hiệu cũng như sự phối hợp, hỗ trợ công tác của các tổ chức đoàn thể như Đoàn Thanh niên, Hội Cựu giáo chức, Hội Sinh viên Trường…

Đặc biệt, Công đoàn Trường có đội ngũ đoàn viên đông đảo đã được trẻ hóa, chuẩn hóa, nhiệt tình, năng động, có tinh thần trách nhiệm và sẵn sàng hoàn thành mọi nhiệm vụ dù ở bất kỳ cương vị công tác nào. Tập thể đoàn viên công đoàn có truyền thống đoàn kết, thương yêu giúp đỡ lẫn nhau, ủng hộ các hoạt động công đoàn trong công tác cũng như trong cuộc sống.

 1. Những khó khăn chính

Mặt trái của nền kinh tế thị trường và những tiêu cực trong xã hội đã tác động đến hoạt động công đoàn, đến nhận thức, tâm tư, tình cảm của cán bộ, viên chức, người lao động (CBVCLĐ).

Sự phát triển về đội ngũ và về cơ sở vật chất còn chưa theo kịp quy mô phát triển của Nhà trường cũng như yêu cầu của Ngành, của ĐHQGHN trong giai đoạn phát triển mới. Đội ngũ cán bộ, viên chức của Nhà trường đang trong thời kỳ chuyển giao thế hệ (số lượng đến tuổi nghỉ hưu cũng như số lượng tuyển dụng mới tăng nhiều). Tiến độ xây dựng cơ sở mới của ĐHQGHN, trong đó có Trường ĐHNN, tại Hòa Lạc chậm và kéo dài ảnh hưởng đến việc tăng cường, bảo đảm cơ sở vật chất phục vụ các nhiệm vụ chính trị của Nhà trường.

Công đoàn ĐHQGHN là Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, một mô hình mới trong hệ thống Công đoàn các trường đại học, đang trong quá trình hoàn thiện cơ chế và ổn định mô hình.

Hầu hết đội ngũ cán bộ Công đoàn Trường chưa được đào tạo cơ bản về công tác công đoàn. Tất cả cán bộ tham gia công tác công đoàn đều là kiêm nhiệm nên không thể chủ động về thời gian tham gia các hoạt động công đoàn. Số đoàn viên công đoàn trẻ mới kết nạp trong thời gian vừa qua tăng nhiều và chưa có nhận thức đầy đủ về vai trò, trách nhiệm của đoàn viên trong các hoạt động công đoàn.

 1. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÔNG ĐOÀN LẦN THỨ XVII VÀ CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN NHIỆM KỲ 2012-2017
 2. Công tác chính trị tư tưởng

1.1. Những kết quả chính đạt được:

Công đoàn Trường luôn xác định công tác chính trị tư tưởng là nhiệm vụ quan trọng nhằm góp phần tuyên truyền, giáo dục chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các nghị quyết của Công đoàn các cấp, góp phần cùng Nhà trường giữ vững ổn định chính trị, xây dựng và củng cố khối đoàn kết thống nhất, động viên CBVCLĐ không ngừng nâng cao nhận thức chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, sẵn sàng hoàn thành mọi nhiệm vụ.

Được sự chỉ đạo của Đảng ủy nhà trường và Công đoàn ĐHQGHN, Công đoàn Trường đã xây dựng chương trình hành động, kế hoạch công tác toàn khóa và từng năm học, từng bước bám sát tình hình Nhà trường, tổ chức thực hiện công tác chính trị tư tưởng với nhiều biện pháp, hình thức phong phú, thiết thực.

Kết hợp với Chính quyền và các đoàn thể tổ chức tốt các đợt sinh hoạt chính trị. Chủ động, tích cực tham gia và hưởng ứng các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn: Phong trào thi đua “Hai tốt”; Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Các cuộc vận động “Nói không với bệnh thành tích và tiêu cực trong thi cử”, “Mỗi thày, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, “Dân chủ – Kỷ cương – Tình thương – Trách nhiệm”, “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”,… Qua các hoạt động này, ý thức trách nhiệm và ý thức phấn đấu vươn lên của đoàn viên công đoàn có nhiều chuyển biến tích cực.

Tham gia tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng của đất nước, của Đảng, của Thủ đô Hà Nội, của ĐHQGHN và của Nhà trường, góp phần đẩy mạnh giáo dục truyền thống.

Chú trọng việc phát huy dân chủ, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở. Công đoàn Trường, dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, đã tích cực phối hợp với Chính quyền thông tin kịp thời về các chế độ, chính sách, các chủ trương lớn liên quan đến công tác xây dựng và phát triển Nhà trường đến với với cán bộ, viên chức và người lao động trong đơn vị. Nâng cao tính minh bạch và trách nhiệm giải trình của Chính quyền và tổ chức công đoàn đối với các hoạt động. Chính vì vậy, trong nhiệm kỳ vừa qua, Công đoàn trường, Ủy ban Kiểm tra công đoàn và Ban Thanh tra Nhân dân không nhận được đơn thư kiếu nại, tố cáo hay yêu cầu tham gia giải quyết các vụ việc xảy ra.

Những hoạt động của Công đoàn Trường đã góp phần quan trọng nâng cao nhận thức chính trị, ổn định tư tưởng trong CBVCLĐ, củng cố niềm tin của CBVCLĐ vào sự lãnh đạo của Đảng và sự ổn định, phát triển của Nhà trường.

1.2. Những hạn chế, tồn tại:

Năng lực cụ thể hóa các chủ trương, chính sách, chương trình kế hoạch công tác  của Đảng, Nhà nước, Công đoàn cấp trên vào các phần việc của Công đoàn còn hạn chế, chưa chủ động.

Vai trò của Công đoàn trong công tác chính trị tư tưởng có lúc còn chưa thực sự nổi bật, một số hình thức, biện pháp tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng chưa phát huy tác dụng và hiệu quả. Việc bồi dưỡng bản lĩnh và nhận thức chính trị cho đội ngũ cán bộ công đoàn chưa được quan tâm đúng mức.

Chưa chú trọng triển khai công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cũng như thông tin về hoạt động công đoàn thông qua các kênh thông tin điện tử. Mức độ ứng dụng công nghệ thông tin ở mảng công tác này còn chậm, chưa phát huy nhiều tác dụng.

 1. Công tác tham gia quản lý nhà trường

2.1. Những kết quả chính đạt được:

Công đoàn Trường đã tham gia cùng Chính quyền xây dựng, tổ chức và kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch chiến lược phát triển Nhà trường đến năm 2015, tầm nhìn 2020; Chương trình hành động đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2011-2020; Kế hoạch năm học; Quy định cơ cấu, chức năng nhiệm vụ của các đơn vị; tham gia phối hợp xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ và các văn bản quy định nội bộ của Nhà trường.

Công đoàn Trường tham gia hầu hết vào các hội đồng tư vấn, các ban, tổ công tác của Nhà trường như Hội đồng Thi đua – Khen thưởng, Hội đồng xét tặng danh hiệu NGND và NGƯT, Hội đồng lương, Ban Phúc lợi, Ban tổ chức các sự kiện với tư cách thành viên đại diện cho cán bộ, viên chức và người lao động.

Hàng năm, Công đoàn phối hợp cùng Chính quyền tổ chức Hội nghị Đại biểu Cán bộ, viên chức (CBVC). Công đoàn thực hiện nhiệm vụ tổng kết, giải trình các vấn đề liên quan và phát động các đợt thi đua… Thông qua hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Công đoàn thực hiện vai trò, nhiệm vụ giám sát các hoạt động của Nhà trường.

Công đoàn Trường bám sát Nghị quyết của Đảng ủy, kế hoạch nhiệm vụ năm học của Nhà trường, đã tích cực động viên CBVCLĐ tham gia thực hiện và hoàn thành những nhiệm vụ chính trị của Nhà trường, thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế hiện hành.

Trong công tác xây dựng đội ngũ, Công đoàn Trường tích cực vận động, động viên CBVC tham gia thực hiện lộ trình xây dựng đội ngũ cán bộ có trình độ cao, đạt chuẩn theo quy định của ĐHQGHN. Tham gia việc xây dựng các chính sách khuyến khích, động viên cán bộ tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ và chuẩn hóa học vị.

Trong công tác đào tạo, Công đoàn Trường quan tâm động viên cán bộ, giảng viên tích cực thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo; đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy, kiểm tra đánh giá; tích cực chuyển đổi sang đào tạo theo tín chỉ; đẩy mạnh đào tạo liên thông, liên kết; thực hiện các chương trình đào tạo ngoại ngữ cho sinh viên hệ Nhiệm vụ chiến lược và toàn bộ sinh viên của ĐHQGHN ở tất cả các bậc đào tạo; tổ chức các khoá bồi dưỡng giáo viên ngoại ngữ phổ thông theo kế hoạch của Bộ, của các địa phương.

Trong công tác nghiên cứu khoa học – chuyển giao công nghệ, Công đoàn Trường phối hợp cùng Chính quyền xây dựng và ban hành một số chế tài nhằm quy định trách nhiệm đồng thời động viên cán bộ, giảng viên tiếp tục đẩy mạnh đổi mới công tác NCKH, chú trọng bồi dưỡng đội ngũ cán bộ nghiên cứu trẻ, chú trọng đến chất lượng và giá trị thực tiễn của các đề tài, công trình khoa học, đáp ứng yêu cầu của một trường đại học nghiên cứu, đồng thời tham gia tích cực và hiệu quả trong các dự án chuyển giao công nghệ.

2.2. Những hạn chế, tồn tại:

Một số ủy viên BCH Công đoàn Trường và các BCH Công đoàn bộ phận, một số Tổ trưởng, Tổ phó các Tổ công đoàn trực thuộc chưa thực sự nhiệt tình, tích cực trong hoạt động công đoàn, chưa phát huy được vai trò, chức năng của công đoàn trong việc tập hợp, vận động CBVCLĐ tích cực thực hiện và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Việc thực hiện các chương trình công tác công đoàn, thực hiện kỷ cương, nền nếp, văn hóa công sở của một bộ phận cán bộ, đoàn viên công đoàn chưa thực sự nghiêm túc.

 1. Công tác chăm lo, bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, viên chức, người lao động

3.1. Những kết quả chính đạt được:

Công đoàn Trường tích cực thực hiện chủ trương của Đảng ủy đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ, nền nếp, kỷ cương trong các hoạt động của Nhà trường, đồng thời quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần của CBVCLĐ, tạo sự phấn khởi công tác trong đông đảo CBVCLĐ, HSSV.

Công đoàn Trường cùng Chính quyền chú trọng việc quán triệt, phổ biến, hướng dẫn thực hiện các chế độ, chính sách có liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của người lao động. Quan tâm thực hiện cũng như thường xuyên giám sát, kiểm tra việc giải quyết đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với CBVCLĐ như công tác tuyển dụng, chế độ lương, BHXH, BHYT, chế độ hưu, chế độ thai sản, chế độ nghỉ hè, tham quan, chế độ thăm hỏi, khám sức khỏe định kỳ, trợ cấp khó khăn, thăm viếng việc hiếu…

Quan tâm thực hiện đầy đủ các chế độ đối với cán bộ tham gia công tác công đoàn theo quy định của cấp trên.

Công đoàn tổ chức tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ công đoàn do công đoàn cấp trên triển khai, tham gia góp ý xây dựng, điều chỉnh, sửa đổi bổ sung các chế độ có liên quan đến CBVCLĐ của ngành. Công đoàn luôn quan tâm đến việc lắng nghe, ghi nhận những ý kiến thắc mắc, kiến nghị của CBVCLĐ và đề nghị lên cấp trên xem xét giải quyết kịp thời như chế độ phụ cấp đứng lớp, thanh toán kinh phí giờ thừa, chế độ phụ cấp đào tạo, phụ cấp tham gia quản lý, chế độ hỗ trợ đi học trong và ngoài nước, chế độ khen thưởng đối với cán bộ hoàn thành nhiệm vụ trước thời hạn, chế độ bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ…

Công đoàn Trường cùng Chính quyền quan tâm chăm lo đến chất lượng đời sống của CBVCLĐ: thu nhập năm sau cao hơn năm trước, tổ chức may trang phục cho tất cả cán bộ, viên chức, tặng quà Tết âm lịch, dương lịch, các ngày lễ lớn 1/5, 27/7, 2/9, 20/11, bước đầu đổi mới các hoạt động chăm lo cho con em cán bộ viên chức nhà trường như ngày Quốc tế thiếu nhi, Tết Trung thu, cải tiến và đổi mới các chương trình tham quan, du lịch tổ chức cho CBVCLĐ đi nghỉ trong các dịp hè. Việc quan tâm thăm hỏi, hiếu, hỉ được Công đoàn trường quan tâm thường xuyên, chu đáo, đây cũng là mặt nổi bật của Công đoàn trong thời gian qua. Trong năm, hàng quý BCH Công đoàn chú ý đến việc giải quyết trợ cấp khó khăn đột xuất cho CBVCLĐ, lựa chọn các cơ sở y tế có chất lượng tổ chức khám sức khoẻ định kỳ hàng năm cho CBVCLĐ như Bệnh viện Đại học Quốc gia Hà Nội, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.

Thường vụ Công đoàn Trường cùng Ban Thanh tra nhân dân có kế hoạch và lịch trực, tiếp CBVCLĐ vào chiều thứ năm hàng tuần. Tuy nhiên, trong nhiệm kỳ vừa qua Công đoàn Trường và Ban Thanh tra nhân dân nhận được không nhiều ý kiến, đơn thư của các tập thể, của CBVCLĐ, đặc biệt là không có đơn thư khiếu nại các vụ việc lớn, nổi cộm. Các ý kiến, đơn thư phản ánh và đề nghị của CBVCLĐ đều được xem xét và giải quyết có tình có lý, khách quan và công bằng.

Công đoàn Trường đã cùng Lãnh đạo Nhà trường quyết tâm, tích cực và kiên trì giải quyết hiệu quả các công việc của Nhà trường, được sự đồng thuận của đông đảo CBVCLĐ, góp phần tích cực động viên đội ngũ ra sức phấn đấu xây dựng và phát triển Nhà trường.

3.2. Những hạn chế, tồn tại:

Vai trò của Công đoàn tham mưu, đề xuất các biện pháp chăm lo cải thiện đời sống cho CBVCLĐ còn hạn chế.

Trong nhiều năm liên tục, Nhà trường thực hiện tốt cuộc vận động kế hoạch hóa gia đình. Tuy nhiên,  năm 2009 đã có 01 trường hợp cán bộ vi phạm sinh con thứ ba.

 1. Hoạt động phong trào, hoạt động xã hội

4.1. Những kết quả chính đạt được:

Công đoàn Trường luôn xác định đây là những hoạt động đặc thù của Công đoàn và cũng là truyền thống, là thế mạnh của Công đoàn Trường.

Được Đảng ủy quan tâm chỉ đạo, được Ban Giám hiệu quan tâm phối hợp và tạo mọi điều kiện, Công đoàn Trường tiếp tục triển khai nhiều hoạt động hưởng ứng các phong trào thi đua, các cuộc vận động mang tính xã hội rộng lớn cũng như các hoạt động phong trào, đặc biệt là các hoạt động thi đấu thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ. Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Công đoàn ĐHQGHN luôn đánh giá cao sự tham gia, đóng góp và những kết quả, thành tích đạt được của Công đoàn Trường. Những hoạt động, những kết quả đạt được đã góp phần tạo nên sự gắn kết, tinh thần đoàn kết cộng đồng và tạo môi trường thân thiện trong Nhà trường.

Hàng năm, Công đoàn Trường nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của Chính quyền, đã tham gia đầy đủ, tích cực các hoạt động hội thao, các giải thi đấu thể thao, các liên hoan, hội diễn văn nghệ do Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Công đoàn ĐHQGHN tổ chức và đã đạt được nhiều thành tích xuất sắc. Sự tham gia của Công đoàn Trường góp phần quan trọng vào thành công của hoạt động công đoàn cấp trên, đồng thời tạo ra được môi trường công tác tích cực, thân thiện, hiệu quả trong Nhà trường. Nhiều tập thể, cá nhân trong Trường đã tập trung ưu tiên thời gian, công sức tham gia các hoạt động do Công đoàn Trường tổ chức và triệu tập.

Công đoàn trường đã phát động hưởng ứng cuộc vận động “Dân chủ – Kỷ cương – Tình thương – Trách nhiệm”, ủng hộ giáo viên, học sinh xã Nong U huyện Điện Biên Đông và xã Mường Phăng huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên (xã vùng cao đặc biệt khó khăn) 100.485.000 đồng, ủng hộ, giúp đỡ ngư dân, lực lượng kiểm ngư và cảnh sát biển Việt Nam, hưởng ứng chương trình “Tấm lưới nghĩa tình vì ngư dân Hoàng Sa, Trường Sa”, chương trình “Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa” do Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng của TLĐLĐVN phát động 110.000.000 đồng, Ủng hộ Trường THCS Quảng Sơn-Quảng Trạch-Quảng Bình lắp đặt phòng tin học phục vụ giảng dạy – học tập do chịu hậu quả nặng nề của cơn bão số 10 năm 2013 số tiền 80.000.000 đồng, quyên góp cho các hoạt động xã hội, nhân đạo do CĐ ĐHQGHN phát động 40.000.000 đồng.  Trong các năm từ 2015 đến 2017 công đoàn Trường đã quyên góp ủng hộ huyện Đại Từ, Thái Nguyên 10.000.000 đ, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn 84.000.000 đồng, ủng hộ các trường THPT tỉnh Quảng Bình 130.000.000 đồng và ủng hộ sinh viên Trường có gia đình bị thiệt hại do bão lũ số tiền 30.000.000. Năm 2017, công đoàn Trường cũng đã vận động quyên góp được 140.000.000đ cho các hoạt động từ thiện. Bên cạnh đó, Công đoàn trường cũng thực hiện việc vận động, quyên góp ủng hộ các cán bộ, viên chức, người lao động trong trường có hoàn cảnh khó khăn, vận động xây dựng 01 phòng tập thể thao và tổ chức căng – tin phục vụ cho các nhu cầu của cán bộ.

4.2. Những hạn chế, tồn tại:

Một bộ phận đoàn viên công đoàn còn chưa thực sự quan tâm và tham gia các hoạt động do Công đoàn Trường tổ chức.

 1. Công tác nữ công

5.1. Những kết quả chính đạt được:

Xuất phát từ đặc thù đội ngũ CBVCLĐ của Nhà trường chiếm số đông là nữ, công tác nữ công thường xuyên được coi trọng. Được sự chỉ đạo của Đảng ủy và sự quan tâm của Chính quyền (Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ), Công đoàn Trường đã chỉ đạo Ban Nữ công xây dựng kế hoạch công tác và triển khai nhiều chương trình hoạt động, thực hiện nhiều giải pháp, biện pháp phong phú, thiết thực nhằm tăng cường hiệu quả của công tác nữ công.

Công đoàn Trường và Ban Nữ công đã triển khai sâu rộng phong trào “Giỏi việc trường – Đảm việc nhà”, được đông đảo nữ CBVCLĐ hưởng ứng nhiệt tình. Nhiệm kỳ vừa qua đã có 850 nữ CBCVLĐ tiêu biểu, đã bình xét được 240 nữ đoàn viên công đoàn đạt danh hiệu “Giỏi việc trường – Đảm việc nhà” cấp ĐHQGHN và ĐHNN (55 nữ CBCVLĐ đạt danh hiệu cấp ĐHQGHN, 107 nữ CBCVLĐ đạt danh hiệu cấp Trường). 24 cặp mẹ giỏi con giỏi cấp ĐHQG.

Thường xuyên hàng năm tổ chức thành công và hiệu quả các hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 với nhiều hình thức phong phú: Tổ chức cho toàn thể nữ CBVCLĐ tham gia các chương trình giao lưu kết hợp tham quan tại Lạng Sơn, Hải Phòng, Ninh Bình,… Hàng năm tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nữ vào dịp 20/10. Trong nhiệm kỳ vừa qua, phong trào nữ công của Công đoàn Trường luôn là phong trào mạnh và được Công đoàn ĐHQGHN ghi nhận, biểu dương. Phong trào “Mẹ lao động giỏi – Con học giỏi chăm ngoan” đã động viên đông đảo nữ CBCVLĐ thi đua lao động giỏi, phấn đấu thực hiện tốt chức năng làm vợ, làm mẹ, nuôi dạy con ngoan học giỏi, xây dựng gia đình hạnh phúc. Hàng năm, Ban Nữ công của Trường và Công đoàn các đơn vị tổ chức tặng quà các cháu là con CBCVLĐ đạt thành tích cao trong học tập nhân dịp Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 và tặng quà các cháu vào dịp Tết Trung thu.

5.2. Những hạn chế, tồn tại:

BCH Công đoàn Trường và Ban Nữ công chưa có kế hoạch dài hạn tổ chức các hoạt động chuyên đề dành cho nữ CBVCLĐ.

Một bộ phận nữ đoàn viên công đoàn, với lý do “không có thời gian, bận việc gia đình…”, thường xuyên không tham gia các hoạt động chung của Nhà trường, thiếu ý thức hòa nhập.

 1. Công tác xây dựng công đoàn, tham gia xây dựng Đảng

6.1. Những kết quả chính đạt được:

Chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam, thực hiện Hướng dẫn số 238/HD-TLĐ ngày 04 tháng 3 năm 2014 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam và được sự chỉ đạo của Công đoàn ĐHQGHN, BCH Công đoàn Trường cùng UBKT Công đoàn xây dựng kế hoạch, lên lịch kiểm tra hoạt động của Công đoàn Trường và Công đoàn các đơn vị trong toàn Trường, kịp thời chấn chỉnh những biểu hiện vi phạm Luật Công đoàn, Điều lệ Công đoàn Việt Nam, tổ chức kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết của Công đoàn cấp trên, việc thực hiện các công tác trọng tâm của Công đoàn Trường, kiểm tra việc chấp hành các nguyên tắc, thủ tục kết nạp đoàn viên công đoàn mới, kiểm tra việc quản lý thu, chi tài chính và cơ sở vật chất, sổ sách biên bản, thu, trích, nộp kinh phí công đoàn đúng, đủ. UBKT Công đoàn và Ban Thanh tra nhân dân trực tiếp cán bộ viên chức, giải đáp thắc mắc và kiến nghị của CBVCLĐ đảm bảo công minh, dân chủ, khách quan, giải thích có tình có lý.

Để đảm bảo thực hiện tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, Công đoàn Trường đã xây dựng và ban hành các văn bản quy chế như: Quy chế làm việc của BCH Công đoàn Trường; Quy chế làm việc của UBKT Công đoàn; Quy chế làm việc của Ban Thanh tra nhân dân…

Trong công tác bồi dưỡng cán bộ công đoàn, được sự quan tâm tạo điều kiện của Chính quyền, Công đoàn Trường đã cử cán bộ công đoàn tham dự các đợt tập huấn và các hội nghị của Công đoàn ĐHQGHN và Công đoàn Giáo dục Việt Nam đầy đủ thành phần.

Nhằm nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra, Công đoàn Trường và Chính quyền đã tạo điều kiện cho toàn thể UBKT Công đoàn và Ban Thanh tra nhân dân tham dự đầy đủ 04 đợt tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ do Công đoàn cấp trên tổ chức.

Công đoàn Trường thực hiện cải tiến chế độ làm việc, chế độ thông tin, thực hiện chế độ báo cáo đúng thời gian quy định.

Thực hiện Nghị quyết của Công đoàn Giáo dục Việt Nam, thực hiện “Chương trình phát triển một triệu đoàn viên”, trong nhiệm kỳ vừa qua, Công đoàn Trường đã kết nạp 38 đoàn viên mới. Công đoàn Trường chú trọng các giải pháp thực hiện phong trào xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. Hàng năm, hầu hết các Công đoàn bộ phận, các Tổ công đoàn trực thuộc đều đạt tiêu chuẩn tập thể công đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng Công đoàn Trường thành đơn vị công đoàn cơ sở vững mạnh trong nhiều năm qua.

Tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng. Tuyên truyền, giáo dục, động viên và giới thiệu nhiều đoàn viên công đoàn ưu tú để tổ chức Đảng bồi dưỡng, xét kết nạp vào Đảng. Trong nhiệm kỳ vừa qua có 50 đoàn viên được kết nạp vào Đảng.

6.2. Những hạn chế, tồn tại:

BCH Công đoàn Trường hoạt động chưa đều tay.

Sự phối kết hợp công tác giữa Công đoàn Trường và Công đoàn các đơn vị còn chưa thường xuyên, chưa thật sự hiệu quả và đồng bộ. Phương thức thông tin phục vụ công tác quản lý, điều hành các hoạt động công đoàn còn bất cập.

Công tác quản lý và sử dụng các thông tin, số liệu hoạt động công đoàn chưa được coi trọng. Nhiều số liệu chưa được hệ thống hóa và cập nhật kịp thời.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Trong nhiệm kỳ công tác, Công đoàn Trường đã bám sát chức năng của một tổ chức công đoàn cấp cơ sở, thực hiện đúng Luật Công đoàn và Điều lệ Công đoàn, nghiêm túc thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy Nhà trường, của Công đoàn ĐHQGHN, tranh thủ sự quan tâm, tạo điều kiện của Chính quyền, sự phối kết hợp của các đoàn thể. Dù còn một số hạn chế, tồn tại, Công đoàn Trường đã hoàn thành về cơ bản những mục tiêu, nhiệm vụ được đặt ra trong Nghị quyết Đại hội Đại biểu Công đoàn Trường lần thứ XVIII. Hoạt động và những kết quả đạt được của Công đoàn Trường đã góp phần xây dựng Nhà trường thành một tập thể đoàn kết nhất trí, động viên CBVCLĐ tham gia có hiệu quả vào việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các chương trình công tác lớn, các cuộc vận động, các phong trào thi đua, góp phần xây dựng và phát triển Nhà trường, góp phần vào thành tích chung của Công đoàn ĐHQGHN.

Trong nhiệm kỳ công tác, Công đoàn Trường, Công đoàn các đơn vị và nhiều cá nhân đã được nhận nhiều hình thức khen thưởng của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Công đoàn ĐHQGHN. Mới đây nhất, với những thành tích đã đạt được, 01 tập thể đã được tặng thưởng Cờ thi đua của Công đoàn Giáo dục Việt Nam, 01 cá nhân được tặng Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, 02 cá nhân được tặng Bằng khen của Công đoàn Giáo dục Việt Nam.

 Phần thứ hai

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN

NHIỆM KỲ 207-2022

 PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CHUNG

Công đoàn Trường nhiệm kỳ 2017-2022 quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Trường lần thứ XVIII “Quyết tâm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, lãnh đạo Nhà trường tập trung sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực, ưu tiên xây dựng đội ngũ, đẩy mạnh đổi mới quản lý giáo dục đại học nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo và hiệu quả nghiên cứu khoa học, đáp ứng tốt hơn nhu cầu cao của xã hội, xây dựng Trường ĐHNN – ĐHQGHN thành một trường đại học theo định hướng nghiên cứu có uy tín trong khu vực”.

Mục tiêu, nhiệm vụ chung của Công đoàn Trường trong nhiệm kỳ 2017-2022 là:  “Đoàn kết nhất trí, tích cực tham gia thực hiện chủ trương đổi mới toàn diện của Đảng bộ và Nhà trường, tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn, xây dựng và nâng cao tính chuyên nghiệp trên từng vị trí công tác và trong tất cả các hoạt động, đóng góp tích cực và hiệu quả vào sự nghiệp xây dựng và phát triển Nhà trường, xây dựng và phát triển tổ chức công đoàn cơ sở vững mạnh ”.

Khẩu hiệu hành động: “Đoàn kết – Dân chủ – Đổi mới – Hiệu quả”.

Công đoàn Trường xác định trọng tâm hoạt động công đoàn trong nhiệm kỳ là phát huy vai trò của tổ chức công đoàn, tập hợp và tuyên truyền, vận động CBVCLĐ phấn đấu đạt được 3 điều kiện quan trọng đối với sự phát triển của Nhà trường: Có nguồn nhân lực tài năng – Có nguồn lực phong phú, nhất là cơ sở vật chất và nguồn lực tài chính – Có một cơ chế quản trị và môi trường hoạt động thuận lợi khuyến khích đổi mới và gia tăng hiệu quả hoạt động.

Công đoàn tiếp tục vận động CBVCLĐ không ngừng nâng cao trình độ lý luận chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, động viên CBVCLĐ tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tích cực tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động, các hoạt động phong trào, các hoạt động xã hội, tích cực xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh xuất sắc, góp phần xây dựng và phát triển Nhà trường.

Tiếp tục công tác chăm lo cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của CBVCLĐ, góp phần xây dựng khối đoàn kết nhất trí, động viên CBVCLĐ hăng say lao động, sẵn sàng hoàn thành mọi nhiệm vụ.

 1. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ GIẢI PHÁP CƠ BẢN
 2. Công tác chính trị tư tưởng

Động viên CBVCLĐ tham gia đầy đủ các đợt sinh hoạt chính trị. Tổ chức quán triệt sâu rộng Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XVIII hướng đến Đại hội Đại biểu Đảng bộ Trường lần thứ XIX, góp phần ổn định tư tưởng để CBVCLĐ yên tâm công tác. Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định, quy chế của cấp trên, của Nhà trường nhằm đảm bảo an ninh chính trị, an toàn xã hội, ngăn chặn mọi hiện tượng suy thoái, tiêu cực, tạo ra niềm tin, tinh thần phấn khởi hăng say công tác, phát huy truyền thống và trí tuệ, tiềm năng của đông đảo đội ngũ CBVCLĐ. Tiếp tục động viên CBVCLĐ “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, hưởng ứng các cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”, cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”… Tạo dựng “Phong cách, lề lối chuyên nghiệp – Môi trường thân thiện”, góp phần xây dựng đội ngũ CBVCLĐ vững vàng về chính trị, giỏi về chuyên môn, có lối sống giản dị, lành mạnh, có ý thức tổ chức kỷ luật, có tinh thần trách nhiệm, có ý thức xây dựng Đảng bộ, Nhà trường, Công đoàn Trường không ngừng lớn mạnh và phát triển.

 1. Công tác tham gia quản lý nhà trường

Tiếp tục triển khai và thể chế hoá “Quy định về mối quan hệ phối hợp hoạt động giữa Chính quyền và Công đoàn các cấp trong Nhà trường”. Động viên CBVCLĐ tham gia một cách có hiệu quả vào quá trình đổi mới quản lý giáo dục đại học của Nhà trường, trong đó trọng tâm là đẩy mạnh đổi mới phương pháp giảng dạy, chuyển dần sang đào tạo theo tín chỉ, xây dựng triển khai các chương trình đào tạo tiên tiến, đẩy mạnh đào tạo liên thông, liên kết, tạo một hướng đi mới trong đào tạo với việc thực hiện các chương trình đào tạo ngành kép, bằng kép với các đơn vị trong ĐHQGHN và trong Trường, các chương trình đào tạo liên kết quốc tế nhằm nâng cao vị thế của Trường, tăng cường nguồn thu cho Trường và tăng thu nhập cho CBVCLĐ, hoàn thành chất lượng, đúng hạn các dự án, đề tài, công trình nghiên cứu khoa học. Đổi mới, cải tiến phương pháp, lề lối làm việc, phối hợp chặt chẽ với Chính quyền rà soát, xây dựng các quy định, quy chế quản lý lao động, đưa mọi hoạt động vào kỷ cương, nền nếp, tăng cường công tác thanh, kiểm tra nhằm phát huy tính tự giác, tích cực của tập thể, cá nhân trong việc thực thi các nhiệm vụ của Nhà trường. Công đoàn tiếp tục kết hợp với Chính quyền trong công tác xây dựng, giám sát việc thực thi Quy chế dân chủ cơ sở, Quy chế chi tiêu nội bộ, tiếp tục cải tiến công tác thi đua, khen thưởng đảm bảo công khai, dân chủ, công bằng nhằm đưa công tác thi đua, khen thưởng thực sự trở thành động lực quan trọng động viên CBVCLĐ thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ của Nhà trường.

 1. Công tác chăm lo, bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, viên chức, người lao động

Quan tâm lắng nghe, ghi nhận những tâm tư tình cảm, ý kiến đóng góp của CBVCLĐ, kiến nghị với cơ quan chức năng hữu quan xử lý, giải quyết những vụ việc phát sinh, đồng thời giải quyết kịp thời, đầy đủ những yêu cầu chính đáng của CBVCLĐ. Công đoàn cần phát huy hơn nữa vai trò chăm lo đời sống tinh thần, vật chất cho CBVCLĐ. Tham mưu, phối hợp với Chính quyền tận thu các nguồn kinh phí ngoài ngân sách, thực hiện tiết kiệm, tránh lãng phí, tăng phúc lợi tập thể, tăng thu nhập cho CBVCLĐ. Phát huy hơn nữa thành tích đã đạt được trong các hoạt động phong trào, hoạt động xã hội: công tác thăm hỏi, hiếu hỉ, trợ cấp khó khăn, thực hiện đầy đủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thân thể, bảo hiểm y tế. Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hoá thể thao, tổ chức tốt việc khám sức khoẻ định, các chương trình tham quan, nghỉ hè.

 1. Công tác nữ công

Cùng Chính quyền quan tâm tạo mọi điều kiện cho các hoạt động của nữ CBVCLĐ thực sự bình đẳng trong công tác quản lý và chuyên môn. Tiếp tục vận động nữ CBVCLĐ tham gia tích cực vào phong trào “Giỏi việc trường – Đảm việc nhà”, “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, tham gia vào các hoạt động văn hoá, thể thao, xây dựng gia đình văn hoá, thực hiện kế hoạch hoá gia đình. Cùng Chính quyền tạo mọi điều kiện để nữ CBVCLĐ tổ chức các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 8/3, 20/10…

 1. Công tác xây dựng tổ chức công đoàn và tham gia xây dựng Đảng

Chú trọng xây dựng và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác công đoàn, dần khắc phục những khó khăn về thời gian do làm công tác kiêm nhiệm, chú trọng đến những cán bộ có tâm huyết. Thực hiện những giải pháp mạnh, quyết liệt nhằm thúc đẩy, nâng cao chất lượng và hiệu quả làm việc của BCH Công đoàn, UBKT Công đoàn, Ban TTND, các Ban chuyên trách của BCH Công đoàn Trường cũng như của cán bộ công đoàn các đơn vị. Tăng cường kiểm tra việc thực thi Điều lệ Công đoàn trong các đơn vị, duy trì tổ chức các lớp tập huấn công tác công đoàn, thực hiện tổng kết, sơ kết các phong trào thi đua, các cuộc vận động đúng thời gian, có chất lượng và hiệu quả. Chú trọng thực hiện kế hoạch hướng dẫn công đoàn các đơn vị quan tâm bồi dưỡng giúp đỡ những cán bộ, công đoàn viên ưu tú giới thiệu với tổ chức Đảng để xem xét, kết nạp, góp phần thực hiện chỉ tiêu phát triển Đảng của Đảng bộ Nhà trường.

 1. Các chỉ tiêu phấn đấu

– 100% đoàn viên công đoàn tham gia đầy đủ các đợt sinh hoạt chính trị, học tập, quán triệt Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Công đoàn cấp trên.

– Không có đoàn viên vi phạm tệ nạn xã hội.

– 100% đoàn viên tham gia các phong trào thi đua, hoạt động xã hội, từ thiện.

– Có trên 90% đoàn viên đạt các danh hiệu thi đua năm học.

– Có trên 80% nữ đoàn viên đạt danh hiệu “Giỏi việc trường – Đảm việc nhà”.

– Trên 80% tập thể công đoàn các đơn vị đạt danh hiệu “Công đoàn vững mạnh”.

– Công đoàn Trường phấn đấu đạt danh hiệu “Công đoàn cơ sở vững mạnh”.

– Có ít nhất 40 đoàn viên công đoàn được kết nạp Đảng.

 

Đại hội tin tưởng rằng, với sự lãnh đạo sâu sát của Đảng ủy Trường, của Công đoàn ĐHQGHN, với sự quan tâm tạo điều kiện của Ban Giám hiệu Trường, sự phối kết hợp, hỗ trợ của các tổ chức đoàn thể trong Trường và đặc biệt, với đội ngũ đông đảo đoàn viên công đoàn giàu năng lực, nhiệt tình, có trách nhiệm cao và với truyền thống bề dày hoạt động, chúng ta nhất định sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội Đại biểu Công đoàn Trường lần thứ XIX.

Đại hội kêu gọi toàn thể đoàn viên công đoàn Trường ĐHNN – ĐHQGHN đoàn kết nhất trí, phát huy sức mạnh tập thể, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội, tiếp tục góp phần xây dựng và phát triển Nhà trường, xây dựng và phát triển tổ chức Công đoàn Trường.

======================================================================

Văn bản này được công bố để xin ý kiến rộng rãi của cán bộ, viên chức, người lao động trong Nhà trường. Mọi ý kiến góp ý của cán bộ, viên chức, người lao động trong Trường xin được gửi về bằng văn bản qua Văn phòng Công đoàn (P503 nhà A1) hoặc gửi qua email: doannv@vnu.edu.vn

Trân trọng cảm ơn.