Công bố danh sách thành viên Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN năm 2023 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Công bố danh sách thành viên Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN năm 2023

THÔNG BÁO

Về việc giới thiệu danh sách thành viên Hội đồng Giáo sư cơ sở

Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN năm 2023

Căn cứ Công văn số 18/HĐGSNN ngày 16/02/2023 của Hội đồng Giáo sư Nhà nước về việc thông báo Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2023;

Căn cứ tiêu chuẩn thành viên Hội đồng Giáo sư nhà nước, Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Giáo sư cơ sở được quy định tại Điều 17, Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư; Thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, Phó Giáo sư;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giáo sư nhà nước, các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Giáo sư cơ sở ban hành kèm theo Thông tư số 04/2019/TT-BGDĐT ngày 28/3/2020 và Thông tư số 06/2020/ TT-BGDĐT ngày 19/3/2020 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT;

Căn cứ Danh sách ứng viên đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2023 tại Trường Đại học Ngoại ngữ;

Thường trực Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học Ngoại ngữ đã họp ngày 05/5/2023 về việc lấy ý kiến giới thiệu các thành viên tham gia Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường ĐHNN năm 2023. Kết quả, 100% thành viên thường trực Hội đồng nhất trí giới thiệu các thành viên sau tham gia HĐGSCS năm 2023, cụ thể:

TT Họ và Tên Đơn vị công tác Ngành/

Chuyên ngành

1. GS.TS. Trần Trí Dõi Giảng viên cao cấp,

Trường ĐHKHXH&NV

Ngôn ngữ học
2. GS.TS. Nguyễn Hòa Giảng viên cao cấp Trường ĐHNN Ngôn ngữ học
3. GS.TS. Hoàng Văn Vân Giảng viên cao cấp Trường ĐHNN Ngôn ngữ học ứng dụng
4. GS.TS. Nguyễn Văn Quang Giảng viên cao cấp Trường ĐHNN Ngôn ngữ học
5. PGS.TS. Lâm Quang Đông Giảng viên cao cấp Trường ĐHNN Ngôn ngữ học
6. PGS.TS. Hà Lê Kim Anh Giảng viên cao cấp Trường ĐHNN Ngôn ngữ học
7. PGS.TS. Lê Hùng Tiến Giảng viên cao cấp Trường ĐHNN Ngôn ngữ học
8. PGS.TS. Nguyễn Hoàng Anh Giảng viên cao cấp Trường ĐHNN Ngôn ngữ học
9. PGS.TS. Nguyễn Thị Mai Hương Giảng viên cao cấp Trường ĐHNN Giáo dục học

Trân trọng thông báo./

TM. HỘI ĐỒNG KH&ĐT

CHỦ TỊCH

GS.Nguyễn Hòa