(Clip 5) Mối liên hệ giữa hoạt động đoàn hội, ngoại khóa, nghiên cứu khoa học với việc thực tập – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội