Ban hành Chiến lược phát triển KHCN Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN đến năm 2020 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Ban hành Chiến lược phát triển KHCN Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN đến năm 2020

Chiến lược này bám sát quan điểm phát triển đã nêu trong Chiến lược phát triển KHCN của ĐHQGHN là phát triển khoa học và công nghệ theo tiếp cận sản phẩm đầu ra, gắn với thực tiễn; nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ phục vụ nâng cao chất lượng đào tạo; và hội nhập quốc tế để tiếp cận khoa học và công nghệ tiên tiến của thế giới và thu hút các nguồn lực cho các hoạt động KHCN.

Mục tiêu: Tiếp tục phát triển Trường ĐHNN – ĐHQGHN trở thành một trường đại học có uy tín trong khu vực theo định hướng nghiên cứu có tính ứng dụng; phát triển năng lực nghiên cứu phục vụ đất nước, đáp ứng nhu cầu xã hội, và cung cấp các luận cứ khoa học góp phần giải quyết các nhiệm vụ lớn của ĐHQGHN và đất nước, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến đổi mới và khoa học giáo dục.

Tải toàn văn quyết định chien-luoc-khcn-dhnn-2020-final-sep15