Tọa đàm công bố quốc tế và định hướng KHCN ULIS 2019-2025 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội