TUẦN 06, NĂM HỌC 2020-2021 Từ ngày 03/8/2020 đến ngày 09/8/2020 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TUẦN 06, NĂM HỌC 2020-2021 Từ ngày 03/8/2020 đến ngày 09/8/2020

THỨ HAI, 03/8/2020

 

8:00 – 9:30, tại P.301, A1

Hiệu trưởng, PHT. Nguyễn Xuân Long làm việc với lãnh đạo P.HCTH.

10:00 – 11:30, tại P.410, A1

Hiệu trưởng, PHT. Nguyễn Xuân Long họp với lãnh đạo Phòng Quản trị và Tổ Xây dựng.

Thành phần tham dự: các ông/bà: Phạm Văn Kim, Phạm Đình Lượng, Chu Mạnh Hùng, Trần Văn Minh (P.QT), Lê Thị Khánh Trang (P.KHTC).

14:00 – 15:30, tại P.301, A1

Hiệu trưởng làm việc với lãnh đạo Phòng TCCB.

20:00 – 21:30, tại Teams Meeting

Ban Giám hiệu họp giao ban.

THỨ BA, 04/8/2020  
8:00 – 12:30, tại P.410, A1 và Zoom Meeting

Ban Giám hiệu tham dự Hội nghị công chức, viên chức, người lao động và tổng kết năm học 2019-2020.

Thành phần tham dự: Toàn thể công chức, viên chức, người lao động (có đóng bảo hiểm xã hội từ 12 tháng trở lên tại Trường) và đại biểu mời của Hội nghị.

Hình thức tham dự: Zoom Meeting

Meeting ID: 913 3275 4089

Link: https://zoom.us/j/91332754089

14:00 – 15:30, tại P. 410, A1

Hiệu trưởng làm việc với Đoàn TN Trường về việc hoàn thiện Đề án “Nâng cao hiệu quả hoạt động đổi mới sáng tạo, NCKH và khởi nghiệp cho sinh viên Trường ĐHNN, ĐHQGHN”.

Thành phần tham dự: các ông/bà: Nguyễn Hoàng Giang, Nguyễn Thị Ngọc Anh (ĐTN), Đặng Huyền Thư (HSV), Dương Anh Chiến (P.KHCN), Nguyễn Lân Trung (HĐ TVHTPT), Vũ Văn Hải (P.CT&CTHSSV).

THỨ TƯ, 05/8/2020  
7:45 – 12:00, tại HT VĐL

PHT. Nguyễn Xuân Long dự tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra kì thi TN THPT năm 2020.

Thành phần tham dự: cán bộ được cử tham gia công tác kiểm tra kì thi TN THPT năm 2020 theo Công văn số 802/ĐHNN-TCCB ngày 30/7/2020.

9:30 – 11:30, tại P.301, A1

Hiệu trưởng họp Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo ĐH VB2 hệ VLVH ngành Tiếng Anh.

Thành phần tham dự: Toàn thể Hội đồng theo Quyết định của Hiệu trưởng, nhóm chuyên gia xây dựng chương trình theo Quyết định số 823/QĐ-ĐHNN ngày 08/6/2020 của Hiệu trưởng.

14:00 – 15:30, tại P.301, A1

Hiệu trưởng họp Hội đồng tuyển dụng VCNN năm 2020.

Thành phần tham dự: thành viên Hội đồng theo Quyết định số 960/QĐ-ĐHNN ngày 29/6/2020 của Hiệu trưởng.

THỨ NĂM, 06/8/2020

 

9:00–11:30, tại Zoom Meeting 

Ban Giám hiệu dự Hội thảo “Điều tra, khảo sát thực trạng và nhu cầu bồi dưỡng ngoại ngữ chuyên ngành hành chính cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Thành phần tham dự: Trưởng, Phó các đơn vị: P.ĐT, P.KHCN, P.TCCB, P.CT&CTHSSV, P.KHTC, P.QT, P.HTPT, P.TT&PC, K.SĐH, K.ĐT&BDNN, TT.KT, TT.ĐBCL, TT.NCGD NN.NN&QTH Trường THPT CNN, Trường THCS NN; Trưởng các Bộ môn: Ả rập, Đông Nam Á, TLGD, Văn hóa Việt Nam; Trưởng các Khoa: SPTA, Tiếng Anh, CNN tiếng Anh, Nga, Pháp, Trung, Đức, Nhật, Hàn; đại diện khối văn phòng các đơn vị:  SPTA, Tiếng Anh, CNN tiếng Anh, Nga, Pháp, Trung, Đức, Nhật, Hàn Quốc, K.SĐH; các ông/bà: Trần Hoàng Anh, Cầm Tú Tài (P.KHCN), Trần Thị Kim Loan (Khoa Trung); nhóm chuyên gia và khách mời.

THỨ SÁU, 07/8/2020

 

8:00 – 17:00, tại P.208, A1

Hiệu trưởng tiếp công chức, người lao động.

Thành phần tham dự: Trưởng phòng Thanh tra Pháp chế.

 

 

 

 THÔNG BÁO – NHẮC VIỆC

  1. Từ ngày 08/8/2020 đến 10/8/2020: Nguyễn Xuân Long tham dự chỉ đạo công tác kiểm tra coi thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020.Thành phần tham dự: cán bộ tham gia thực hiện nhiệm vụ theo số công văn số 802/TCCB-ĐHNN, ngày 30/7/2020 của hiệu trưởng ban hành.
  2. Từ 03/8/2020 đến 08/8/2020: Lâm Quang Đông, PHT. Hà Lê Kim Anh tham dự lớp bồi dưỡng LLCCCC.