Tài liệu sinh viên ULIS cần biết về hoạt động thực tập – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tài liệu sinh viên ULIS cần biết về hoạt động thực tập

Một số tài liệu sinh viên cần biết về công tác thực tập trong Đề án Học tập qua trải nghiệm:

Quyết định ban hành Quy chế về thực hành, thực tập và phát triển kỹ năng bổ trợ của sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN:

Quyết định về việc ban hành Tiêu chí chấm Hồ sơ Thực tập:

Phiếu chấm hồ sơ thực tập: