Quy định quản lý, sử dụng và khai thác hệ thống Không gian làm việc chung (Homies) tại ULIS – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội