Quy định quản lý, sử dụng và khai thác hệ thống Không gian làm việc chung (Homies) tại ULIS – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Quy định quản lý, sử dụng và khai thác hệ thống Không gian làm việc chung (Homies) tại ULIS

Quy định quản lý, sử dụng và khai thác hệ thống Không gian làm việc chung (Homies – ULIS Coworking Space) tại ULIS.