[Giới thiệu] CLB ULISYO – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội