[Giới thiệu] CLB Sinh viên nghiên cứu khoa học – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội