[Giới thiệu] CLB Kịch nói tiếng Pháp – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội