[Giới thiệu] CLB Du lịch – UTS – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội