Danh sách ứng viên đăng ký dự tuyển VCNN năm 2020 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội