(Video) Giới thiệu về các ngành đào tạo tại ULIS năm 2023 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội