[Video] Giới thiệu về các Khoa/Bộ môn tuyển sinh đại học năm 2022 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

[Video] Giới thiệu về các Khoa/Bộ môn tuyển sinh đại học năm 2022

Ban Truyền thông Tuyển sinh Đại học năm 2022 tổng hợp video giới thiệu về các khoa và bộ môn đào tạo tuyển sinh các ngành năm nay như sau: