TUẦN 46, NĂM HỌC 2019 – 2020 Từ ngày 11/5/2020 đến ngày 17/5/2020 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TUẦN 46, NĂM HỌC 2019 – 2020 Từ ngày 11/5/2020 đến ngày 17/5/2020

THỨ HAI, 11/5/2020

 

8:00 – 9:30, tại P.208, A1

Ban Giám hiệu họp giao ban.

10:00 – 11:30, tại P.208, A1

Hiệu trưởng họp với lãnh đạo P.TCCB.

Thành phần tham dự: Lãnh đạo và bà Nguyễn Thị Hải Yến (P.TCCB).

10:00 – 11:30, tại P.410, A1

PHT. Nguyễn Xuân Long họp chuẩn bị cho kỳ thi thử vào lớp 10 ngày 17/5/2020.

Thành phần tham dự: Lãnh đạo các đơn vị: P.Đào tạo, TT.Khảo thí, P.Quản trị, TT.PTNL, Đoàn TN, P.KHTC.

13:00 – 17:00, tại ĐHQGHN

PHT. Lâm Quang Đông tham dự coi thi nâng hạng GV ĐHQGHN.

15:00 – 16:30, tại P.201, A1

Hiệu trưởng họp với Ban Thư ký Ban chỉ đạo UD CNTT.

Thành phần tham dự: các ông/bà: Trịnh Hải Tuấn, Nguyễn Văn Đoàn, Nguyễn Thị Lan Hường, Nguyễn Thúy Lan, Nguyễn Thu Trang.

THỨ BA, 12/5/2020

 

8:00 – 9:30, tại P.301, A1

Hiệu trưởng, PHT. Nguyễn Xuân Long họp chuẩn bị công tác tuyển sinh lớp 6 Trường THCS NN.

Thành phần tham dự: Các ông/bà: Nguyễn Phú Chiến, Nguyễn Huyền Trang (Trường THCS NN), Phạm Văn Kim (P.QT), Lê Thị Khánh Trang (P.KHTC), Nguyễn Đoàn Phượng (P.HCTH), Hà Lê Kim Anh (P.ĐT), Khoa Anh Việt (TT.CNTT-TT&HL).

9:00 – 10:30, tại P.410, A1

PHT. Ngô Minh Thủy họp với Phòng CT&CTHSSV.

14:00 – 15:30, tại P.301, A1

PHT. Nguyễn Xuân Long làm việc lãnh đạo và các tổ trưởng

phòng Quản trị.

Thành phần tham dự: Các ông: Phạm Văn Kim, Phạm Đình Lượng, Vũ Xuân Kiên, Chu Mạnh Hùng, Nguyễn Thanh Tùng, Nguyễn Tuấn Anh (P.QT).

14:00 – 16:30, tại P.410, A1

PHT. Lâm Quang Đông họp với Đề án NNQG và nhóm xây dựng bài giảng trực tuyến.

Thành phần tham dự: Các ông/bà: Hoa Ngọc Sơn, Nguyễn Hồng Nhung và nhóm tác giả (Khoa ĐT&BDNN).

14:00 – 17:00, tại Zoom Meeting

PHT. Ngô Minh Thủy họp về biên soạn SGK với chuyên gia Nhật Bản.

THỨ TƯ, 13/5/2020

 

10:00 – 11:30, tại P.301, A1

PHT. Ngô Minh Thủy họp với Phòng Hợp tác phát triển.

14:00 – 15:30, tại P.301, A1

PHT. Nguyễn Xuân Long làm việc lãnh đạo TTCNTT-TT-HL.

Thành phần tham dự: Các ông/bà: Khoa Anh Việt, Trịnh Hải Tuấn, Dương Khánh Linh.

THỨ NĂM, 14/5/2020

 

8:00 – 10:00, tại P.410, A1

Ban Giám hiệu họp giao ban công tác tháng 05/2020.

Thành phần tham dự: Chủ tịch Công đoàn Trường; Bí thư ĐTN; Trưởng các Phòng; Giám đốc các Trung tâm; Hiệu trưởng các Trường: THPT CNN, THCS Ngoại ngữ; Trưởng các Khoa: Sau đại học, ĐT&BDNN.

10:00 – 11:30, tại P.410, A1

Hiệu trưởng, PHT. Nguyễn Xuân Long họp về công tác tuyển sinh đại học chính quy năm 2020.

Thành phần tham dự: Ban truyền thông tuyển sinh đại học chính

quy (theo Quyết định số 2820/QĐ-ĐHNN ngày 28/12/2019 của

Hiệu trưởng) và khách mời.

14:00 – 15:30, tại P.301, A1

Hiệu trưởng họp nhóm biên soạn chương trình và tài liệu bồi dưỡng tiếng Anh cho CCVC và NLĐ.

Thành phần tham dự: Các ông/bà Hoa Ngọc Sơn, bà Nguyễn Thị Hồng Nhung (K.ĐT&BDNN) và nhóm chuyên trách.

15:30 – 17:00, tại P.301, A1

Hiệu trưởng làm việc về tổ chức đào tạo văn bằng 2.

Thành phần tham dự: BCN khoa ĐT&BDNN, các chuyên viên phụ trách các lớp VB2.

14:00 – 17:00, tại Zoom Meeting

PHT. Ngô Minh Thủy họp về biên soạn SGK với chuyên gia Nhật Bản.

THỨ SÁU, 15/5/2020

 

8:00, tại P.203, ĐHQGHN

Hiệu trưởng – Bí thư Đảng ủy dự Hội nghị lần thứ hai mươi Ban Chấp hành Đảng bộ ĐHQGHN.

10:30, tại P.203, ĐHQGHN

Hiệu trưởng – Bí thư Đảng ủy dự họp liên tịch Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHQGHN.

14:00 – 15:30, tại P.301, A1

PHT. Nguyễn Xuân Long họp Ban phúc lợi Nhà trường.

Thành phần tham dự: Ban phúc lợi Trường theo quyết định của Hiệu trưởng.

14:00 – 15:30, tại P.410, A1

Hiệu trưởng, PHT. Lâm Quang Đông họp tổng kết công tác tổ chức Hội thảo Quốc gia 2020, NCKH sinh viên và phương hướng triển khai một số hoạt động KHCN trong thời gian tới.

Thành phần tham dự: Lãnh đạo các đơn vị: P.KHCN; P.KHTC; P.QT; TT.CNTT-TT&HL; P.CT&CTHSSV, TT.ĐBCL, P.HCTH; các ông/bà: Nguyễn Hoàng Giang, Nguyễn Thị Ngọc Anh (ĐTN), Đặng Huyền Thư (HSV), Nguyễn Lân Trung (HĐ TVHTPT).

 

  1. Thứ Sáu ngày 15/5/2020, tại P.509, A1:

– 14:00 – 15:00: báo cáo công tác chuẩn bị thi thử lớp 10 đợt 1. Thành phần tham dự: Lãnh đạo các đơn vị: P.Đào tạo, TT.Khảo thí, P.QT, Đoàn TN, P.KHTC, TT.PTNL.

– 15:00 – 17:00: tập huấn Ban chỉ đạo HĐ thi ngày 17/5/2020 theo Quyết định của Hiệu trưởng.