TUẦN 43, NĂM HỌC 2019 – 2020 Từ ngày 20/4/2020 đến ngày 26/04/2020 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TUẦN 43, NĂM HỌC 2019 – 2020 Từ ngày 20/4/2020 đến ngày 26/04/2020

THỨ HAI, 20/4/2020

 

8:00 – 9:30, tại Teams Meeting

Ban Giám hiệu họp giao ban.

10:00 – 11:30, tại Teams Meeting

Hiệu trưởng, PHT. Ngô Minh Thủy họp về các giải pháp hỗ trợ HSSV trong thời gian phòng chống dịch bệnh.

Thành phần tham dự: Nguyễn Hoàng Giang, Nguyễn Thị Ngọc Anh (ĐTN), Đặng Huyền Thư (HSV); Vũ Văn Hải, Nguyễn Văn Đoàn (P.CT&CTHSSV); chuyên viên của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên; Lê Thị Khánh Trang, Lê Văn Tuyển (P.KHTC).

13:45 – 15:30, tại Zoom Meeting

PHT. Lâm Quang Đông dự tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật cho chủ trì, thư ký và báo cáo viên tham gia HTQG2020.

Thành phần tham dự: các ông/bà: Trịnh Hải Tuấn, Khoa Anh Việt (TT.CNTT-TT&HL), Nguyễn Thị Lan Hường (P.HCTH), Nguyễn Thu Trang (P.ĐT); các chủ trì và thư ký tiểu ban; các báo cáo viên.

THỨ BA, 21/4/2020

 

9:00 – 10:00, tại Zoom Meeting

PHT. Ngô Minh Thủy họp Tổ thư ký về thực tập Nhật Bản.

Thành phần tham dự: các ông/bà: Vũ Văn Hải, Phạm Thu Hiền (P.CT&CTHSSV), tổ Thư ký.

10:30 – 12:00, tại Teams Meeting

Ban Giám hiệu tham dự “Chương trình Bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý của cán bộ chủ chốt Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN” (Webinar 04).

Thành phần tham dự: Trưởng, Phó các đơn vị và đại biểu được mời.

THỨ TƯ, 22/4/2020

 

8:30 – 10:00. Tại Teams Meeting

Hiệu trưởng, PHT. Nguyễn Xuân Long họp với Ban Thường vụ công đoàn Trường về các giải pháp hỗ trợ các đơn vị và cán bộ trong thời gian phòng chống dịch bệnh.

Thành phần tham dự: Ban Thường vụ Công đoàn Trường; các ông/bà: Lê Thị Khánh Trang, Lê Văn Tuyển (P.KHTC), Dương Quỳnh Hoa (P.TCCB).

THỨ NĂM, 23/04/2020

 

8:30 – 9:30, tại Teams Meeting

Hiệu trưởng dự họp chi bộ P.HCTH-HTPT.

Thành phần tham dự: đảng viên chi bộ P.HCTH-HTPT.

10:30 – 12:00, tại Teams Meeting

Ban Giám hiệu tham dự “Chương trình Bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý của cán bộ chủ chốt Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN” (Webinar 05).

Thành phần tham dự: Trưởng, Phó các đơn vị và đại biểu được mời.

14:30 – 16:00, tại Teams Meeting

Hiệu trưởng, PHT. Nguyễn Xuân Long họp về công tác truyền thông tuyển sinh đại học chính quy năm 2020.

Thành phần tham dự: Ban truyền thông tuyển sinh đại học chính quy (theo Quyết định số 2820/QĐ-ĐHNN ngày 28/12/2019 của hiệu trưởng) và khách mời.

THỨ SÁU, 24/04/2020

 

7:45 – 12:00, tại Zoom Meeting

Ban Giám hiệu dự Hội thảo Quốc gia “Nghiên cứu và giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ & quốc tế học tại Việt Nam”.

Thành phần tham dự: khách mời, đại biểu ngoài trường, cán bộ giảng dạy và nghiên cứu toàn trường cùng HVCH&NCS quan tâm.

14:00, trực tuyến

Hiệu trưởng dự họp liên tịch với BTV Đảng ủy ĐHQGHN.

THỨ BẢY, 25/04/2020

 

8:30 – 11:00, tại Teams Meeting

Hiệu trưởng, PHT. Lâm Quang Đông, PHT. Nguyễn Xuân Long dự tập huấn về ứng dụng MS.Teams trong quản trị đại học (Chuyên đề 03) cho cán bộ các đơn vị: các phòng, trung tâm, văn phòng Công đoàn, văn phòng Đoàn thanh viên, văn phòng các khoa và bộ môn trực thuộc.

Thành phần tham dự: Lãnh đạo và chuyên viên thuộc các đơn vị nêu trên.

(Nhóm Thư ký của Ban chỉ đạo ƯDCNNTT chuẩn bị nội dung tập huấn)