TUẦN 36, NĂM HỌC 2020-2021 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TUẦN 36, NĂM HỌC 2020-2021

Từ ngày 01/03/2021 đến ngày 07/03/2021

THỨ HAI, 01/03/2021

 

8:00 – 9:30, tại P.208, A1

Ban Giám hiệu họp giao ban.

9:30 – 10:30, tại P.301, A1

Hiệu trưởng làm việc với lãnh đạo Phòng TCCB về thực hiện chỉ tiêu kế hoạch nhiệm vụ năm 2021.

Thành phần tham dự: bà Lê Thị Khánh Trang (P.KHTC).

10:30 – 11:30, tại P.301, A1

Hiệu trưởng làm việc với lãnh đạo Phòng CT&CTHSSV về thực hiện chỉ tiêu kế hoạch nhiệm vụ năm 2021.

Thành phần tham dự: bà Lê Thị Khánh Trang (P.KHTC).

14:00 – 15:30, tại P.301, A1

Hiệu trưởng làm việc với lãnh đạo Phòng ĐT và Khoa SĐH về thực hiện chỉ tiêu kế hoạch nhiệm vụ năm 2021.

Thành phần tham dự: bà Lê Thị Khánh Trang (P.KHTC).

14:00 – 15:30, tại P.410, A1

PHT. Nguyễn Xuân Long họp về việc xây dựng Hướng dẫn quản lý lắp đặt, in treo, sử dụng băng rôn và  các loại hình tương tự ở Trường ĐHNN, ĐHQGN.

Thành phần tham dự: các ông/bà: Phạm Văn Kim (P.QT), Vũ Văn Hải (P.CT&CTHSSV), Nguyễn Thành Công (P.TT&PC), Khoa Anh Việt (TT.CNTT-TT&HL), Nguyễn Văn Sơn (TT.PTNL), Nguyễn Phú Chiến (Trường THCS NN), Lại Thị Phương Thảo (Trường THPT CNN), Nguyễn Ngọc Anh, Đặng Huyền Thư (ĐTN-HSV).

15:30 – 17:00, tại P.410, A1

Hiệu trưởng, PHT. Lâm Quang Đông, PHT. Hà Lê Kim Anh làm việc với Phòng KHCN về thực hiện chỉ tiêu kế hoạch nhiệm vụ năm 2021 và chuẩn bị cho Hội thảo quốc gia UNC2021.

Thành phần tham dự: toàn thể cán bộ Phòng KHCN, bà Lê Thị Khánh Trang (P.KHTC).

20:30 – 22:00, tại Zoom Meeting

PHT. Hà Lê Kim Anh dự họp chuẩn bị Pre-Conference Workshop 2 UNC2021.

Thành phần tham dự: ban Tổ chức hội thảo, các báo cáo viên, nhóm thư ký và kỹ thuật.

THỨ BA, 02/03/2021

 

8:00 – 17:00, tại Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ninh

Hiệu trưởng làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh.

14:00 – 15:30, tại P.301, A1

PHT. Hà Lê Kim Anh làm việc với Tổ chức Dale Carnegie.

Thành phần tham dự: các ông/bà: Nguyễn Thúy Lan (P.ĐT), Vũ Văn Hải (P.CT&CTHSSV), Đào Thị Diệu Linh (BM.TLGD), Nguyễn Thị Thu Dung (VP Đề án FIRE).

15:30 – 17:00, tại P.301, A1

PHT. Hà Lê Kim Anh họp triển khai khóa 2 Chương trình bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm ngoại ngữ.

Thành phần tham dự: bà Trần Thị Lan Anh (Khoa SP.TA) và bộ môn TLGD.

15:00 – 16:30, tại P.201, A1

PHT. Nguyễn Xuân Long họp với lãnh đạo Phòng Quản trị và Phòng KHTC.

Thành phần tham dự: các ông/bà: Phạm Văn Kim, Chu Mạnh Hùng (P.QT), Lê Thị Khánh Trang (P.KHTC) và khách mời.

THỨ TƯ, 03/03/2021

 

8:00 – 10:00, tại P.410, A1

Ban Giám hiệu họp công tác truyền thông trong sinh viên.

Thành phần tham dự: các ông/bà: Nguyễn Lân Trung (TVHT&PT), Vũ Văn Hải, Nguyễn Văn Đoàn (P.CT&CTHSSV), Khoa Anh Việt(TT.CNTT-TT&HL), Lê Thị Khánh Trang (P.KHTC), Nguyễn Đoàn Phượng (P.HTCH), Nguyễn Hoàng Giang, Nguyễn Thị Ngọc Anh, Đặng Huyền Thư, Nguyễn Vũ Huy Hoàng, Phạm Minh Quang (ĐTN-HSV), Hoàng Thị Mai Phương (ULIS TV).

10:00 – 11:30, tại P.201, A1

PHT. Nguyễn Xuân Long làm việc với đại diện Ban Xây dựng và Ban Kế hoạch Tài chính ĐHQGHN.

Thành phần tham dự: Phạm Văn Kim (P.QT), Chu Mạnh Hùng, Lê Thị Khánh Trang, Vương Thảo Nhung (P.KHTC).

14:00 – 16:00, tại P.208, A1

Ban Giám hiệu họp Thường vụ Đảng ủy.

Thành phần tham dự: bà Dương Quỳnh Hoa (P.TCCB).

THỨ NĂM, 04/03/2021

 

8:00 – 17:00, tại P.208, A1

Hiệu trưởng tiếp công dân.

Thành phần tham dự: Trưởng phòng Thanh tra – Pháp chế.

10:00 – 11:30, tại P.201, A1

PHT. Nguyễn Xuân Long  họp Ban kỹ thuật – công nghệ Hội thảo quốc gia 2021.

Thành phần tham dự: cán bộ tham dự theo quyết định số 2180/QĐ-ĐHNN ngày 25/11/2020 do hiệu trưởng ban hành.

14:00 – 15:30, tại P.201, A1

PHT. Nguyễn Xuân Long làm việc về quy hoạch 1/500 trường ĐHNN tại Hòa Lạc.

Thành phần tham dự: các ông/bà: Phạm Văn Kim, Chu Mạnh Hùng, Trần Văn Minh (P.QT) và khách mời.

14:30 – 15:00, tại P.301, A1

Hiệu trưởng, PHT. Hà Lê Kim Anh làm việc với Trường Đại học KHXH&NV về Đề án giảng dạy tiếng Việt cho người nước ngoài.

THỨ SÁU, 05/03/2021

 

8:30 – 11:30, tại P.509, A1

Ban Giám hiệu tham dự tập huấn viết báo cáo Tự đánh giá.

Thành phần tham dự: các cán bộ có tên trong danh sách Ban Thư ký và các nhóm chuyên trách (theo quyết định thành lập Hội đồng TĐG).

10:00 – 11:30, tại P.201, A1

PHT. Nguyễn Xuân Long làm việc với trung tâm PTNL.

Thành phần tham dự: toàn thể cán bộ TT.PTNL.

20:00 – 22:00, tại Zoom Meeting

PHT. Hà Lê Kim Anh dự buổi hướng dẫn về nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo về khởi nghiệp cho sinh viên.

Thành phần tham dự:  Văn phòng Đề án FIRE; đại diện lãnh đạo các đơn vị: Phòng KHCN, Phòng ĐT, Phòng CT&CTHSSV, ĐTN-HSV và sinh viên đăng ký tham gia.

THỨ BẢY, 06/03/2021

 

8:00, tại Zoom Meeting

PHT. Hà Lê Kim Anh tham dự buổi giới thiệu các môn học do Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa các nước nói Tiếng Anh phụ trách.

CHỦ NHẬT, 07/03/2021

 

8:30 – 11:30, tại P.410 và Zoom Webinar

Ban Giám hiệu dự Pre-Conference Worshop 2 Hội thảo UNC2021.