TUẦN 08, NĂM HỌC 2020-2021 Từ ngày 17/8/2020 đến ngày 23/8/2020 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TUẦN 08, NĂM HỌC 2020-2021 Từ ngày 17/8/2020 đến ngày 23/8/2020

                                 

THỨ HAI, 17/8/2020

 

9:00 – 11:30, tại P.510, A2(Homies A2)

Hiệu trưởng, PHT. Nguyễn Xuân Long họp bàn các giải pháp hỗ trợ về ứng dụng CNTT và học liệu số cho việc tổ chức dạy và học trực tuyến ở Trường ĐHNN, ĐHQGHN.

Thành phần tham dự: các ông/bà: Khoa Anh Việt, Trịnh Hải Tuấn, Dương Khánh Linh (TT.CNTT-TT&HL), Nguyễn Thị Lan Hường (P.HCTH), Nguyễn Văn Đoàn (P.CT&CTHSSV), Nguyễn Thúy Lan, Nguyễn Thu Trang (P.ĐT), Nguyễn Thị Ngọc Anh (ĐTN).

14:00 – 15:30, tại P.208, A1

Hiệu trưởng làm việc với lãnh đạo P.KHTC về Dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ 2020.

14:00 – 15:30, tại P.410, A1

PHT. Nguyễn Xuân Long họp về công tác văn thư, lưu trữ.

Thành phần tham dự: các ông/bà: Nguyễn Thành Công, Lê Đình Lương, Bùi Thị Lan, Nguyễn Thị Ngọc Anh (P.TT&PC); Nguyễn Đoàn Phượng, Nguyễn Thị Lan Hường, Nguyễn Thị Quỳnh Hương, Đào Thị Hồng Nhung, Hoàng Thị Ánh Ngọc, Nguyễn Thanh Trà, Cao Văn Đông (P.HCTH); Cù Thanh Nghị (P.TCCB); Nguyễn Văn Sơn (TT.PTNL) và khách mời.

20:30 – 10:00 tại Teams Meeting

Ban Giám hiệu họp giao ban.

THỨ BA, 18/8/2020

 

8:00 – 9:30, tại P.410, A1

Hiệu trưởng, PHT. Nguyễn Xuân Long tham dự họp Ban chỉ đạo xây dựng Trường ĐHNN, ĐHQGHN tại Hòa Lạc.

Thành phần tham dự: các ông/bà: Phạm Văn Kim (P.QT), Dương Quỳnh Hoa (P.TCCB), Lê Thị Khánh Trang (P.KHTC), Nguyễn Đoàn Phượng (P.HCTH), Nguyễn Văn Đoàn (CT.CĐ Trường), Nguyễn Văn Sơn (TT.PTNL).

9:30 – 11:00, tại P.510, A2(Homies A2)

Hiệu trưởng họp với Ban chỉ đạo Đề án “Nâng cao hiệu quả hoạt động đổi mới sáng tạo, NCKH và khởi nghiệp của sinh viên Trường ĐHNN, ĐHQGHN giai đoạn 2020-2025”.

Thành phần tham dự: các ông/bà: Nguyễn Hoàng Giang, Nguyễn Thị Ngọc Anh (ĐTN), Đặng Huyền Thư (HSV), Lê Thị Khánh Trang (P.KHTC), Vũ Văn Hải (P.CT&CTHSSV), Khoa Anh Việt (TT.CNTT-TT&HL), Nguyễn Thúy Lan (P.ĐT), Dương Anh Chiến (P.KHCN), Nguyễn Lân Trung (HĐ TVHTPT).

20:00 – 21:30, tại Teams Meeting

Hiệu trưởng, PHT. Hà Lê Kim Anh, PHT. Lâm Quang Đông họp với Khoa Sau đại học về việc thực hiện Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2020-2021.

Thành phần tham dự: lãnh đạo và chuyên viên Khoa SĐH; các ông/bà: Nguyễn Ninh Bắc (TT.ĐBCL), Khoa Anh Việt, Trịnh Hải Tuấn (TT.CNTT-TT&HL).

THỨ TƯ, 19/8/2020

 

Cả ngày, tại Zoom Meeting

Hiệu trưởng tham dự Hội thảo “Số hóa giáo dục thời đại Covid – Giải pháp Facebook marketing hiệu quả cho ngành giáo dục”.

Thành phần tham dự: Các đại biểu đăng ký tham dự.

THỨ NĂM, 20/8/2020

 

8:00 – 9:30, tại P.301, A1

Hiệu trưởng, PHT. Nguyễn Xuân Long làm việc với Phòng Thanh tra – Pháp chế về thực hiện Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2020-2021.

Thành phần tham dự: lãnh đạo và chuyên viên Phòng TTPC.

17:00, trực tuyến

PHT. Nguyễn Xuân Long họp thẩm định Đề án “Báo cáo xếp hạng thường niên về tình hình việc làm của sinh viên tại Việt Nam năm 2020.

THỨ SÁU, 21/8/2020

 

8:00 – 9:30, tại P.201, A1

Hiệu trưởng dự họp Chi bộ Phòng HCTH-HTPT.

Thành phần tham dự: đảng viên Chi bộ Phòng HCTH-HTPT.

9:30 – 11:00, tại P.301, A1

Hiệu trưởng làm việc với Phòng Kế hoạch – Tài chính về việc thực hiện Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2020-2021.

Thành phần tham dự: lãnh đạo và chuyên viên Phòng KHTC.

THÔNG BÁO – NHẮC VIỆC

          Lịch kiểm tra tình hình quản lý trang thiết bị tại các đơn vị thuộc Trường ĐHNN, ĐHQGHN.

– Thứ Hai ngày 17/8/2020, 14:00-17:00 tại P.CT&CTHSSV;

Thứ Ba ngày 18/8/2020, 8:00 – 17:00 tại K.ĐT&BDNN;

Thứ Tư ngày 19/8/2020, 8:00 – 17:00 tại TT.KT;

– Thứ Năm ngày 20/8/2020, 8:00- 17:00 tại P.QT;

– Thứ Sáu ngày 21/8/2020, 8:00 – 17:00, tại P.QT;

Thành phần tham dự: các thành viên Hội