Tiếp đoàn Khoa Sau đại học, Viện Ngôn ngữ, Đại học Quốc gia Cheng Chi, Đài Loan. – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tiếp đoàn Khoa Sau đại học, Viện Ngôn ngữ, Đại học Quốc gia Cheng Chi, Đài Loan.

Tiếp đoàn Khoa Sau đại học, Viện Ngôn ngữ, Đại học Quốc gia Cheng Chi, Đài Loan vào ngày 28/9/2018