Thông báo về việc đề cử thành viên tham gia Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2024 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Thông báo về việc đề cử thành viên tham gia Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2024