Thông báo về tọa đàm: “Hướng đi nào cho sự phát triển bền vững của các cộng đồng chuyên môn ở Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN?” – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Thông báo về tọa đàm: “Hướng đi nào cho sự phát triển bền vững của các cộng đồng chuyên môn ở Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN?”

Thông báo về tọa đàm: “Hướng đi nào cho sự phát triển bền vững của các cộng đồng chuyên môn ở Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN?”.

Link đăng ký: https://forms.gle/MMkj1WK6riMG6fdPA