Thông báo Lịch khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ viên chức, người lao động năm 2017 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội