Thông báo Lịch họp Hội đồng đánh giá luận án cấp cơ sở của nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Tâm khóa QH2017 đợt 2 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Thông báo Lịch họp Hội đồng đánh giá luận án cấp cơ sở của nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Tâm khóa QH2017 đợt 2

Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN xin trân trọng thông báo thông báo Lịch họp Hội đồng đánh giá luận án cấp cơ sở của nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Tâm khóa QH2017 đợt 2 chuyên ngành Ngôn ngữ Nga, cụ thể:

Đề tài: Семантическая структура русских глаголов с префиксами ЗА-, ПО-, РАЗ- в сопоставлении с соответствующими глаголами вьетнамского языка с постфиксами–-ĐI, -LÊN, RA (Cấu trúc ngữ nghĩa của nhóm động từ tiếng Nga có tiền tố ЗА-, ПО-, РАЗ- đối chiếu với các động từ tiếng Việt tương ứng có các phó động từ -ĐI, -LÊN, -RA)

Chuyên ngành: Ngôn ngữ Nga
Mã số: 9220202.01;
Người thực hiện: Nguyễn Thị Tâm
Nghiên cứu sinh: Khóa QH.2017
Cán bộ hướng dẫn: PGS. TS. Nguyễn Tuyết Minh
Thời gian: 14h00, thứ Tư ngày 03 tháng 02 năm 2021
Địa điểm: Phòng Bảo vệ luận văn – luận án, Phòng 101 – Nhà A3, Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN

Tóm tắt luận án bằng tiếng Việt, xin xem tại đây!

Tóm tắt luận án bằng tiếng Nga, xin xem tại đây!

THÔNG TIN VỀ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

 1. Họ và tên nghiên cứu sinh: NGUYỄN THỊ TÂM
 2. Giới tính: Nữ
 3. Ngày sinh: 18/5/1977
 4. Nơi sinh: Thanh Hóa
 5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 2501/QĐ-ĐHNN
 6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:
 7. Tên đề tài luận án: Семантическая структура русских глаголов с префиксами ЗА-, ПО-, РАЗ- в сопоставлении с соответствующими глаголами вьетнамского языка с постфиксами–-ĐI, -LÊN, RA (Cấu trúc ngữ nghĩa của nhóm động từ tiếng Nga có tiền tố ЗА-, ПО-, РАЗđối chiếu với các động từ tiếng Việt tương ứng có các phó động từ -ĐI, -LÊN, -RA)
 8. Chuyên ngành: Ngôn ngữ Nga
 9. Mã số: 9220202.01
 10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TSKH. Nguyễn Tuyết Minh
 11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

            Luận án là công trình khoa học nghiên cứu chuyên sâu, có hệ thống và tương đối toàn diện về cấu trúc ngữ nghĩa của nhóm động từ tiếng Nga có tiền tố ЗА-, ПО-, РАЗ- đối chiếu với các động từ tiếng Việt tương ứng có các phó động từ -ĐI, -LÊN, -RA, kết quả có những điểm mới sau:

            – Luận án hệ thống hóa, hoàn thiện về mặt học thuật các khái niệm về động từ tiếng Nga có tiền tố, những vấn đề gây tranh cãi về hình thái học tiếng Việt, những quan điểm khác nhau về các phạm trù ngữ pháp của động từ trong tiếng Việt hiện đại, từ và một số cách cấu tạo từ trong tiếng Việt dưới góc độ là một ngôn ngữ đơn lập khi đối chiếu với tiếng Nga, những quan điểm khác nhau về vị thế từ, các vấn đề của ngôn ngữ học đối chiếu và thực trạng nghiên cứu ngôn ngữ Việt Nga, đặc biệt là hệ thống các ý nghĩa động từ tiếng Nga có tiền tố ЗА-, ПО-, РАЗ- đối chiếu với các động từ tiếng Việt tương ứng có các phó động từ -ĐI, -LÊN, -RA.

            – Luận án đã phân tích, đối chiếu song ngữ Nga – Việt, Việt – Nga các ý nghĩa động từ tiếng Nga có tiền tố ЗА-, ПО-, РАЗ-, qua đó tìm được sự biểu đạt tương ứng giữa hai ngôn ngữ.

 1. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Ý nghĩa thực tiễn của luận án nằm ở chỗ, kết quả của luận án có thể làm cơ sở cho việc xây dựng phương pháp luận dạy tiếng Nga cho người Việt Nam và người Nga học tiếng Việt; chúng có thể được sử dụng để biên soạn sách giáo khoa và hỗ trợ giảng dạy tiếng Nga cho người Việt Nam và dạy tiếng Việt cho người Nga, đồng thời cũng là một hỗ trợ đáng tin cậy trong công tác biên và phiên dịch.

 1. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:
 2. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

1) Nguyễn Thị Tâm (2018), О проблеме словa во вьетнамском языке, 2018th International Graduate Research Symposium Proceedings: Linguistics – Foreign Language Education – Interdisciplinary Fields, Hội thảo quốc tế GRS 2018, Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội, tr.586-593, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, ISBN 978-604-62-6097-4.

2) Nguyễn Thị Tâm (2019), Cемантическая структура русских глаголов с приставками ЗА-, РАЗ-, Tạp chí Khoa học Ngoại ngữ Quân sự, tr.3-8, Hà Nội, ISSN 2525-2232.

3) Nguyễn Thị Tâm (2020), Основные значения глаголов вьетнамского языка с постфиксами: -ĐI, -LÊN, -RA, 2020th International Graduate Research Symposium and 10th East Asia Chinese teaching forum (2020 IGRS & 10th EACTF), Hội thảo khoa học IGRS 2020 & 10th EACTF, Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, tr.370-377, ISBN 978-604-62-6097-4.

4) Nguyễn Thị Tâm (2020), Основные значения с префиксами ЗА-, ПО-, РАЗ- в сопоставлении с соответствующими глаголами с постфиксами –ĐI, -LÊN, -RA в русском и вьетнамском языках, Международная конференция «70-летие вьетнамско-российских отношений в области науки и образования», Hội thảo quốc tế “70 năm hợp tác Việt Nga về giáo dục và khoa học”, Khoa Quốc tế – Đại học Quốc gia Hà Nội, tr.65-66, Hà Nội.

Hà Nội, ngày  06  tháng  01  năm 2021

Nghiên cứu sinh

 

 

Nguyễn Thị Tâm

INFORMATION ON DOCTORAL THESIS

 1. Fullname: NGUYỄN THỊ TÂM
 2. Sex: Female
 3. Date of birth: 18/5/1977
 4. Place of birth: Thanh Hóa
 5. Admission decision number: 2501/QĐ-ĐHNN
 6. Changes in academic process:
 7. Offical thesis title: Semantic structure of Russian verbs with the prefixes ZA-, PO-, RAZ- in comparison with the corresponding verbs of the Vietnamese language with the postfixes – ĐI, -LÊN, RA (Cấu trúc ngữ nghĩa của nhóm động từ tiếng Nga có tiền tố ЗА-, ПО-, РАЗđối chiếu với các động từ tiếng Việt tương ứng có các phó động từ -ĐI, -LÊN, -RA)
 8. Major: Ngôn ngữ Nga
 9. Code: 9220202.01
 10. Supervisor: Associate Professor, PhD. Nguyễn Tuyết Minh
 11. Summary of the new findings of the thesis:

            The thesis is an intensive, systematic and relatively comprehensive scientific work on the semantic structure of the Russian verb group with prefixes ЗА-, ПО-, РАЗ- compared to the corresponding Vietnamese verbs with the -ĐI, -LÊN, -RA postfixes, the result has the following new points:

– The thesis systemizes and completes the concepts of prefixed Russian verbs, controversial issues about the morphology of the Vietnamese language and different views on the grammatical categories of the verb in modern Vietnamese, the word and some ways of its formation in Vietnamese as an isolating language in comparison with Russian, different views on the status of the word in languages ​​of different types, the place of contrastive linguistics about language, the problems of contrastive linguistics and the state of their study in Vietnamese Russian studies, comparison of the systems of Russian verbs with prefixes and the meanings of the corresponding verbs of the Vietnamese language with postfixes, especially system the meanings of Russian verbs with prefixes ЗА-, ПО-, РАЗ- compared to the corresponding Vietnamese verbs with the -ĐI, -LÊN, -RA postfixes.

– The dissertation analyzed and contrast between the Russian – Vietnamese, Vietnamese – Russian bilingual meanings of Russian verbs with prefixes ЗА-, ПО-, РАЗ-, thereby finding the corresponding expression between the two languages.

 1. Practical applicability, if any:

– The dissertation’s research results can be useful materials in teaching and compiling books and dictionaries as well as in the work of compiling and translating.

 1. Further research directions, if any:
 2. Thesis-related publications:

1) Nguyễn Thị Tâm (2018), О проблеме словa во вьетнамском языке, 2018th International Graduate Research Symposium Proceedings: Linguistics – Foreign Language Education – Interdisciplinary Fields, Hội thảo quốc tế GRS 2018, Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội, tr.586-593, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, ISBN 978-604-62-6097-4.

2) Nguyễn Thị Tâm (2019), Cемантическая структура русских глаголов с приставками ЗА-, РАЗ-, Tạp chí Khoa học Ngoại ngữ Quân sự, tr.3-8, Hà Nội, ISSN 2525-2232.

3) Nguyễn Thị Tâm (2020), Основные значения глаголов вьетнамского языка с постфиксами: -ĐI, -LÊN, -RA, 2020th International Graduate Research Symposium and 10th East Asia Chinese teaching forum (2020 IGRS & 10th EACTF), Hội thảo khoa học IGRS 2020 & 10th EACTF, Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, tr.370-377, ISBN 978-604-62-6097-4.

4) Nguyễn Thị Tâm (2020), Основные значения с префиксами ЗА-, ПО-, РАЗ- в сопоставлении с соответствующими глаголами с постфиксами –ĐI, -LÊN, -RA в русском и вьетнамском языках, Международная конференция «70-летие вьетнамско-российских отношений в области науки и образования», Hội thảo quốc tế “70 năm hợp tác Việt Nga về giáo dục và khoa học”, Khoa Quốc tế – Đại học Quốc gia Hà Nội, tr.65-66, Hà Nội.

Hanoi, 6th, January 2021

PhD Candidate

 

Nguyễn Thị Tâm

Kính mời thầy cô, các anh chị nghiên cứu sinh, học viên và những ai quan tâm đến dự!

Trân trọng!