THỂ LỆ GỬI BÀI / INSTRUCTIONS TO AUTHORS – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

THỂ LỆ GỬI BÀI / INSTRUCTIONS TO AUTHORS

THỂ LỆ GỬI BÀI INSTRUCTIONS TO AUTHORS
1. Tạp chí Nghiên cứu nước ngoài là ấn phẩm khoa học chính thức của Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội, kế thừa và phát triển Chuyên san Nghiên cứu nước ngoài của Tạp chí Khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội. Tạp chí xuất bản định kỳ 06 số/năm (gồm 04 số tiếng Việt/năm và 02 số tiếng Anh/năm), công bố các công trình nghiên cứu có nội dung khoa học mới, chưa đăng và chưa được gửi đăng ở bất kỳ tạp chí nào, thuộc các lĩnh vực: ngôn ngữ học, giáo dục ngoại ngữ/ngôn ngữ, quốc tế học hoặc các ngành khoa học xã hội và nhân văn có liên quan. 1. As a natural development from its predecessor VNU Journal of Science: Foreign Studies, VNU Journal of Foreign Studies continues to be an official, independent peer-reviewed publication of the University of Languages and International Studies (ULIS) under Vietnam National University (VNU).  VNU Journal of Foreign Studies publishes bimonthly in 4 Vietnamese editions and 2 English editions p.a. with research articles in linguistics, language/foreign language teaching, international studies, and related social sciences and humanities. Only papers which have not been previously or elsewhere published can be accepted.
2. Bài báo có thể viết bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh (tối thiểu 10 trang đối với bài nghiên cứu và 5 trang đối với bài thông tin-trao đổi) được soạn trên máy vi tính, khổ giấy A4, cách lề trái 2,5cm, lề phải 2,5cm, trên 3,6cm, dưới 4,3cm, font chữ Times New Roman, cỡ chữ 12, cách dòng Multiple 1.2 2. Manuscripts should be typed in Vietnamese or English (at least 10 pages for research article and 5 pages for discussion article),  using A4 size, left margin 2.5cm, right margin 2.5cm, top margin 3.6cm, bottom margin 4.3cm, Times New Roman font at 12 with 1.2 spacing.
3. Tất cả các bài báo phải có tóm tắt (không quá 200 từ) và từ khóa (không quá 5 từ) bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt. Tên bài báo bằng chữ hoa in đậm. 3. All manuscripts must contain abstract (200 words maximum) and at most five (5) keywords in both Vietnamese and English. Article title should be bold and capitalized.
4. Bài báo phải được trình bày theo thứ tự sau: Tên bài báo, (Các) Tác giả, Tên cơ quan của (các) tác giả, Tóm tắt, Từ khóa, Nội dung của bài báo, Lời cảm ơn (nếu có), Tài liệu tham khảo, Phụ lục (nếu có). Tác giả liên hệ phải được chỉ rõ cùng với địa chỉ cơ quan, e-mail, số điện thoại trên trang nhất của bản thảo. 4. Manuscripts should be prepared according to the following order: Article title, Author(s), Workplace(s), Abstract, Keywords, Main text, Acknowledgements (if any), References, Appendix (if any). The corresponding author should be marked, with his/her postal address, e-mail, telephone provided on the first page of the manuscript.
5. Tài liệu tham khảo phải được chỉ rõ trong bài báo. Ở cuối bài, tài liệu tham khảo được sắp xếp riêng theo từng ngôn ngữ, trong đó tiếng Việt đầu tiên, ví dụ như Việt, Ả Rập, Trung, Anh, Pháp, Đức, Nhật, Hàn, Nga, Thái, theo thứ tự bảng chữ cái của tên tác giả Việt Nam hoặc của họ tác giả nước ngoài và được trình bày như sau: 5. References should be clarified in the main text. References are provided in their original (published) language, with each language arranged in a separate section in alphabetical order, with Vietnamese given first and foremost, e.g. Vietnamese, Arabic, Chinese, English, French, German, Japanese, Korean, Russian and Thai. References conform to APA standards, namely:
+ Đối với các tài liệu là sách:

Nguyễn Thiện Giáp (2008). Giáo trình Ngôn ngữ học. Hà Nội: Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội.

Saussure, Ferdinand de (1959). Course in General Linguistics. Edited by Charles Bally and Albert Sechehaye in collaboration with Albert Reidlinger, translated by Wade Baskin. New York: Philosophical Library.

+ Books:

Nguyễn Thiện Giáp (2008). Giáo trình Ngôn ngữ học. Hà Nội: Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội.

Saussure, Ferdinand de (1959). Course in General Linguistics. Edited by Charles Bally and Albert Sechehaye in collaboration with Albert Reidlinger, translated by Wade Baskin. New York: Philosophical Library.

+ Đối với các tài liệu là bài báo, báo cáo hội nghị hội thảo:

Trần Thị Cúc, Đỗ Thị Thanh Hà (2015). Patterns of Code-Mixing of English in Hoa Hoc Tro Magazine in Vietnam. VNU Journal of Science: Foreign Studies, Vol. 31, No. 4, 11-24.

Lâm Quang Đông (2015). Quá trình tư duy ở người lớn học ngoại ngữ: một trường hợp điển cứu. Kỷ yếu Hội thảo quốc tế Đổi mới việc dạy-học & nghiên cứu Hàn Quốc học tại Việt Nam. Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2015, tr. 172-191.

+ Journal articles or conference papers:

Trần Thị Cúc, Đỗ Thị Thanh Hà (2015). Patterns of Code-Mixing of English in Hoa Hoc Tro Magazine in Vietnam. VNU Journal of Science: Foreign Studies, Vol. 31, No. 4, 11-24.

Lâm Quang Đông (2015). Quá trình tư duy ở người lớn học ngoại ngữ: một trường hợp điển cứu. Kỷ yếu Hội thảo quốc tế Đổi mới việc dạy-học & nghiên cứu Hàn Quốc học tại Việt Nam. Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2015, tr. 172-191.

+ Đối với các tài liệu truy cập trên mạng:

Baker, Mark C. (1989) ‘Object Sharing and Projection in Serial Verb Constructions’, Linguistic Inquiry, Vol. 20, No.4 (Autumn, 1989), pp. 513-553, Cambridge: The MIT Press. Available through <http://www.jstor.org/stable/ 4178644>, Accessed 14/03/2012 06:49

An Ngọc (2013). Nghề biên-phiên dịch thiếu chuẩn mực nghề nghiệp, Truy cập lúc 10:30 ngày 29/11/2015 tại http://www.vietnamplus.vn/nghe-bienphien-dich-thieu-chuan-muc-nghe-nghiep/234990.vnp.
+ Online materials:

Baker, Mark C. (1989) ‘Object Sharing and Projection in Serial Verb Constructions’, Linguistic Inquiry, Vol. 20, No.4 (Autumn, 1989), pp. 513-553, Cambridge: The MIT Press. Available through <http://www.jstor.org/stable/ 4178644>, Accessed 14/03/2012 06:49

An Ngọc (2013). Nghề biên-phiên dịch thiếu chuẩn mực nghề nghiệp, Truy cập lúc 10:30 ngày 29/11/2015 tại http://www.vietnamplus.vn/nghe-bienphien-dich-thieu-chuan-muc-nghe-nghiep/234990.vnp.

6. Bản thảo xin gửi đến địa chỉ email của Tòa soạn (xem dưới đây). Tòa soạn không trả lại bản thảo nếu bài không được đăng.

Tác giả  chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung bài viết và xuất xứ tài liệu trích dẫn.

6. Manuscripts should be sent to the editorial board at the email address below and will not be returned to the author(s) in case of rejection.

The author(s) must bear any legal responsibility for the article and references.

Tạp chí Nghiên cứu nước ngoài, Tầng 3, Nhà A1,

Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội,

Số 2, Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Email: tapchincnn@vnu.edu.vn / tapchincnn@gmail.com

ĐT: (84-4) 62532956

VNU Journal of Foreign Studies, 3rd Floor, Building A1,

VNU University of Languages and International Studies,

#2 Pham Van Dong Street, Cau Giay District, Hanoi, Vietnam

E-mail: tapchincnn@vnu.edu.vn / tapchincnn@gmail.com

Tel.: (84-4) 62532956