tổ chức cán bộ – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tag Archives: tổ chức cán bộ

Hội thảo “Nâng cao hiệu quả tổ chức và hoạt động của các đơn vị cấp bộ môn và phát triển đội ngũ quản lý cấp bộ môn nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới và hội nhập quốc tế”

Ngày 21/3/2018, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức hội thảo “Nâng cao hiệu quả tổ chức và hoạt động của các đơn vị cấp bộ môn và phát triển đội ngũ quản lý cấp bộ môn