thi Olympic VNU – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tag Archives: thi Olympic VNU

Tổ chức thành công Kỳ thi Olympic bậc trung học phổ thông các môn Ngoại ngữ năm học 2022-2023 của Đại học Quốc gia Hà Nội

Ngày 07/01/2023, căn cứ theo “Quy định tạm thời Thi Olympic bậc Trung học phổ thông của Đại học Quốc gia Hà Nội” ban hành theo Quyết định số 535/QĐ-ĐHQGHN ngày 04/3/2022 của Giám đốc ĐHQGHN, Trường Đại học Ngoại ngữ đã tổ chức thành