Khai giảng – Trang 12 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tag Archives: Khai giảng

Khai giảng Khóa bồi dưỡng giảng viên cốt cán về chương trình giảng dạy năng lực sử dụng tiếng Anh trong lớp học năm 2017

Ngày 28/02/2017, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội đã phối hợp với tổ chức National Geographic Learning khai giảng khóa bồi dưỡng giảng viên cốt cán về chương trình giảng dạy năng lực sử dụng tiếng Anh trong lớp