bảo vệ cấp cơ sở – Trang 4 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tag Archives: bảo vệ cấp cơ sở

Thông báo lịch họp Hội đồng đánh giá luận án cấp Cơ sở của nghiên cứu sinh Nguyễn Ngọc Anh chuyên ngành Ngôn ngữ Trung Quốc

Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN xin trân trọng thông báo lịch họp Hội đồng đánh giá luận án cấp Cơ sở của nghiên cứu sinh Nguyễn Ngọc Anh chuyên ngành Ngôn ngữ Trung Quốc Tên đề tài luận án: 现代汉、越法律语言特点对比研究 (Nghiên cứu đối chiếu đặc

Thông báo lịch họp Hội đồng đánh giá luận án cấp Cơ sở của nghiên cứu sinh Trần Minh Văn chuyên ngành Ngôn ngữ Trung Quốc

Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN xin trân trọng thông báo lịch họp Hội đồng đánh giá luận án cấp Cơ sở của nghiên cứu sinh Trần Minh Văn Tên đề tài luận án: 汉、越语空间范畴认知对比研究 (Nghiên cứu đối chiếu tri nhận về phạm trù không gian